Konkurs grantowy 2011

Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu we współpracy z lokalnymi partnerami: gminą Brzostek, gminą wiejską Dębica, gminą Pilzno, gminą Żyraków oraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU 2011

W VII edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. 

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które: 

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe,


Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Program „Działaj Lokalnie” to już ponad 3.300 zrealizowanych projektów oraz ponad 15,9 miliona złotych przekazanych w postaci grantów. Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane są na stronie www.dzialajlokalnie.pl. Część z nich to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą być zastosowane w każdej polskiej gminie, dlatego gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony i zapoznania się z dobrymi praktykami Programu.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJE?

Program adresowany jest do:  

 • organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (tj. fundacji, stowarzyszeń, oddziałów Caritas zarejestrowanych w KRS lub uczniowskich klubów sportowych czy ludowych klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych oraz stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich.
 • oddziały terenowe stowarzyszeń mające siedzibę na terenie objętym konkursem i posiadające pełnomocnictwo do zawierania umów oraz prowadzące własną księgowość,
 • grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.

Do konkursu można składać nieograniczoną liczbę wniosków (zarówno przez wnioskodawców1, jak i realizatorów2), jednak jeden realizator będzie mógł dostać dofinansowanie na realizację najwyżej jednego projektu.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje które: 
 

 • mają siedzibę w gminach: gmina miejska Dębica, gmina wiejska Dębica, Brzostek, Pilzno, Czarna, Jodłowa, Żyraków;
 • planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

SPOSÓB WYŁANIANIA GRANTOBIORCÓW

Lokalna Organizacja Grantowa dokona oceny formalnej w oparciu o następujące kryteria: 
 

 1. projekt został złożony w terminie, tj. do 22.08.2011 roku.
 2. projekt jest napisany według formularza wniosku Programu „Działaj Lokalnie VII” 2011, jest czytelny i kompletny.
 3. projekt jest złożony przez fundację lub stowarzyszenie3 (bądź jej/jego oddział) lub grupę nieformalną, w której imieniu występuje organizacja lub uprawniona instytucja posiadająca osobowość prawną.
 4. organizacja/instytucja ubiegająca się o dotację załączyła do wniosku dokument potwierdzający posiadanie osobowości prawnej lub stosowne pełnomocnictwo od organu, któremu podlega, do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz prowadzenia działań zaplanowanych w ramach projektu.
 5. projekt jest adresowany do społeczności do około 20.000 mieszkańców (lub większej, objętej konkursem miejscowości4), która mieści się w zasięgu działania ODL/LOG, a siedziba wnioskodawcy (organizacji, koła, oddziału) znajduje się na obszarze objętym konkursem przez ODL/LOG.
 6. siedziba wnioskodawcy znajduje się na obszarze objętym konkursem przez ODL/LOG.
 7. projekt dotyczy aktywizowania lokalnych społeczności wokół celów o charakterze dobra wspólnego.
 8. harmonogram minimum 3-miesięcznego, max. 6-miesięcznego projektu jest przewidziany na okres między 01 września 2011 roku do 31 marca 2012 roku 
 9. przedstawiony w formularzu wniosku budżet jest prawidłowo wypełniony (nie zawiera błędów rachunkowych).
 10. kwota wnioskowanej dotacji nie przekracza 6.000 złotych.
 11. organizacja ma zaplanowany wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej5, pozostała część w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy.
 12. projekt wyklucza prowadzenie działalności gospodarczej.
 13. z otrzymanej dotacji finansować nie można:

– udzielania pożyczek,

– przedsięwzięć, które zostały już zrealizowane,

– celów religijnych i politycznych oraz uprawiania kultu religijnego,

– działań ściśle sportowych, jeśli nie prowadzą one do aktywizacji społeczności i długotrwałych rezultatów,

– zakupu środków trwałych, który nie jest merytorycznie uzasadniony,

– bezpośredniej pomocy finansowej dla osób fizycznych,

– inwestycji (np. zakup gruntów, budowa obiektów przemysłowych, oczyszczalni ścieków itp.),

– podatku VAT, jeśli istnieje możliwość odzyskania tego podatku z Urzędu Skarbowego,

– tworzenia kapitału żelaznego organizacji,

– zagranicznych wycieczek i wyjazdów,

– podstawowej działalności instytucji publicznych wynikającej z właściwych im ustaw,

– finansowania podatku dochodowego od osób prawnych.

Wnioski, które spełnią wszystkie powyższe wymagania formalne, zostaną przekazane do oceny merytorycznej Lokalnej Komisji Grantowej powołanej przy ODL/LOG. W skład Komisji wchodzą lokalne autorytety i eksperci.


Komisja wybierze te projekty, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria: 
 

 1. odpowiadają na jasno zdefiniowaną potrzebę, której zaspokojenie służy dobru wspólnemu.
 2. szeroko angażują mieszkańców do zaspokojenia tej potrzeby, a przez to do aktywności na rzecz dobra wspólnego.
 3. zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby oraz atrakcyjne dla uczestników projektu.
 4. jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy oraz lokalna społeczność.
 5. mają adekwatny do założeń projektu harmonogram działań.
 6. opierają się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami.
 7. planują kontynuowanie wybranych działań projektu i podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych po zakończeniu realizacji projektu.
 8. gwarantują zaangażowanie wymaganego wkładu własnego.
 9. mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.


Przy ocenie nadesłanych aplikacji Lokalna Komisja Grantowa zwracać będzie także uwagę na doświadczenie organizacji w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania, preferując organizacje rozpoczynające naukę pozyskiwania takich środków. 

Komisja ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej kwocie wnioskowanej przez organizację. ODL/LOG na wniosek Komisji będzie przedstawiać organizacjom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów. 

Łączna pula przeznaczona na granty w 2011 roku wynosi: 55 000 zł, przy czym pula środków na wsparcie projektów, które będą miały być realizowane w miejscowościach powyżej ok. 20 tysięcy mieszkańców (dotyczy Gminy Miasto Dębica) może wynieść max. 5.000 zł6. Do tej puli nie są wliczane projekty składane przez organizacje z miejscowości powyżej ok. 20 tysięcy mieszkańców, a realizowane w społecznościach wiejskich – np. organizacja mająca swoją siedzibę na terenie miasta Dębica, przewiduje realizację projektu, którego odbiorcami są osoby spoza miasta Dębica – wówczas kwota wsparcia może wynosić 6.000 zł. 

Przyznane dotacje są przekazywane na konto bankowe organizacji lub instytucji po podpisaniu umowy. W przypadku gdy projekt realizowany będzie przez grupę nieformalną, ma ona obowiązek podpisania umowy o współpracy z instytucją lub organizacją, która w jej imieniu złożyła wniosek do konkursu. Umowa taka powinna obejmować m.in. zasady współpracy i regulować kwestie własności ew. majątku grupy nieformalnej powstałego w skutek realizacji projektu. 

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU

Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie VII” można uzyskać: 
 

 • drogą elektroniczną pod adresem: poczta@dkb.info.pl
 • drogą telefoniczną pod numerem telefonu: (14) 681 90 30 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
 • drogą osobistą pod adresem: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, ul. Fabryczna 12, II piętro, pokój nr 16, 39-200 Dębica od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00

TERMIN NADSYŁANIA WNIOSKÓW

Wnioski (w 2 egzemplarzach) powinny dotrzeć do siedziby OŚRODKA „DZIAŁAJ LOKALNIE”/LOKALNEJ ORGANIZACJI GRANTOWEJ do godz. 17.00 dnia 22 sierpnia 2011 roku (decyduje data wpływu) na adres: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, ul. Fabryczna 12, 39-200 Dębica

Dodatkowo prosimy o przesłanie wniosków e-mailem na adres: poczta@dkb.info.pl. Komisja otrzyma do rozpatrzenia wyłącznie wnioski kompletne (z wymaganymi załącznikami), czytelne i złożone w terminie. Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia dokumentów potwierdzających prawne możliwości aplikowania o środki w ramach lokalnego konkursu Lokalnej Organizacji Grantowej: 
 

 • organizacje nie nastawione na zysk, mające status fundacji lub stowarzyszeniazobowiązane są załączyć kopię aktualnego7 odpisu z KRS. Lokalne oddziały fundacji lub stowarzyszenia nie posiadające osobowości prawnej zobowiązane są załączyć pełnomocnictwo do samodzielnego przeprowadzenia projektu i zawarcia umowy.
 • instytucje publiczne powoływane przez samorząd (szkoły, przedszkola, domy kultury, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej, muzea, etc.) zobowiązane są załączyć statut odpowiedniej jednostki terytorialnej potwierdzający jej możliwość powoływania poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz wypis z ewidencji tych jednostek (jeśli dotyczy). Jeżeli statut danej instytucji publicznej określa, że organem uprawnionym do jej reprezentowania jest jednostka samorządu, podstawą do samodzielnego wnioskowania o dotację jest otrzymanie pełnomocnictwa od organu, któremu podlega. Przykładowy wzór dokumentu można otrzymać od ODL/LOG.
 • instytucje lokalne nie podlegające jednostkom samorządu lokalnego tworzone przez ministrów oraz kierowników urzędów centralnych zobowiązane są załączyć odpis z rejestru prowadzonego przez ich organizatora. Jeżeli statut danej instytucji określa, że jest ona reprezentowana przez władze organu któremu podlega, podstawą do samodzielnego wnioskowania o dotację jest otrzymanie pełnomocnictwa. Przykładowy wzór dokumentu można otrzymać od ODL/LOG.
 • kościelne osoby prawne zobowiązane są załączyć odpis powiadomienia właściwego organu administracji rządowej o nowo utworzonej jednostce organizacyjnej oraz dokument informujący o powołaniu władzy kościelnej osoby prawnej (odpowiednio: administrator, dyrektor, etc.)
 • uczniowskie kluby sportowe, ludowe kluby sportowe zobowiązane są załączyć odpis z ewidencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe.


Informacji na temat dokumentów wymaganych w przypadku innych instytucji niż wymienione powyżej udziela ODL/LOG.

Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu oraz Lokalnymi Partnerami

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu – plik PDF

Formularz wniosku – plik DOC – Microsoft WORD

Wzór budżetu – plik XLS – Microsoft EXCEL

Przypisy:

1 –  organizacja lub instytucja posiadająca osobowość prawną, aplikująca w imieniu grupy nieformalnej, lub w imieniu własnym 
2 – grupa nieformalna, która będzie realizować projekt
3 – z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów oraz stowarzyszeń samorządów lokalnych
4 – w przypadku zgody PAFW
5 – środków pozyskanych w ramach innych programów PAFW (których pełna lista znajduje się na www.pafw.pl) nie można wykazywać jako wymaganego wkładu własnego do Programu „Działaj Lokalnie”
6 – 20% wartości wymaganego wkładu własnego ODL/LOG
7 – odpis z KRS jest ważny dopóty, dopóki dane w nim zawarte odzwierciedlają stan obecny. Jeżeli załączają Państwo odpis, który utracił ważność (ze względu na zmianę danych), prosimy o załączenie do odpisu kopii pisma do sądu z prośbą o zarejestrowanie zmian, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji.

Stosujemy pliki cookies w celach statystycznych i marketingowych. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.