Konkurs grantowy 2012

Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU 2012

W VII edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. Dobro wspólne to warunki, tworzone przez społeczność, umożliwiające pełny rozwój jej członków. „Po pierwsze, jak sama nazwa wskazuje, z dobra wspólnego korzystamy razem i wszyscy czerpiemy lub przynajmniej mamy możliwość czerpania z niego korzyści. (…) Po drugie, za dobro wspólne jesteśmy współodpowiedzialni. I to od początku do końca. Najpierw trzeba je przecież zbudować lub wypracować. Dobro wspólne nie jest bowiem dane raz na zawsze i nie jest odporne na zniszczenie. Wręcz przeciwnie. To sprawa niezwykle delikatna i wrażliwa.”…1 

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Program „Działaj Lokalnie” to już ponad 4.600 zrealizowanych projektów oraz ponad 18,3 miliona złotych przekazanych w postaci grantów. Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane są na stronie www.dzialajlokalnie.pl. Część z nich to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą być zastosowane w każdej polskiej gminie, dlatego gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony i zapoznania się z dobrymi praktykami Programu. 
 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJE ?

Program adresowany jest do:

 • organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (tj. fundacji, stowarzyszeń, oddziałów Caritas zarejestrowanych w KRS lub klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych (działających na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej i w oparciu o ustawę prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z Art. 4. ustawy o POT) oraz związków stowarzyszeń.
 • grup nieformalnych (w tym także oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
 • grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL (definicja w części VII)

Do konkursu można składać nieograniczoną liczbę wniosków (zarówno przez wnioskodawców2, jak i realizatorów3), jednak jeden realizator będzie mógł dostać dofinansowanie na realizację najwyżej jednego projektu. 

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które:

 • mają siedzibę w gminach: miejskiej Dębica, wiejskiej Dębica, Brzostek, Pilzno, Czarna, Jodłowa, Żyraków
 • planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

SPOSÓB WYŁANIANIA GRANTOBIORCÓW

Ośrodek „Działaj Lokalnie” dokona oceny formalnej w oparciu o następujące kryteria:

 • projekt został złożony w terminie, tj. do 30 kwietnia 2012.
 • projekt jest napisany według formularza wniosku Programu „Działaj Lokalnie VII” 2012, jest czytelny i kompletny.
 • projekt jest złożony przez organizację, instytucję lub grupę uprawnioną do udziału w konkursie, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w części II Regulaminu.
 • organizacja/instytucja ubiegająca się o dotację załączyła do wniosku dokument potwierdzający posiadanie osobowości prawnej lub stosowne pełnomocnictwo od organu, któremu podlega, do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz prowadzenia działań zaplanowanych w ramach projektu4.
 • projekt jest adresowany do społeczności do około 20.000 mieszkańców (lub większej, objętej konkursem miejscowości5), która mieści się w zasięgu działania ODL, a siedziba wnioskodawcy (organizacji, oddziału) znajduje się na obszarze objętym konkursem przez ODL.
 • projekt dotyczy aktywizowania lokalnych społeczności wokół celów o charakterze dobra wspólnego.
 • harmonogram minimum 3-miesięcznego, max. 6-miesięcznego projektu jest przewidziany na okres między 1 maja 2012 roku, a 31 października 2012 roku – UWAGA ! posiedzenie komisji przyznającej granty odbędzie się w pierwszym bądź drugim tygodniu maja 2012 roku (w zależności od ilości złożonych wniosków). Zatem wszystkie działania zaplanowane w okresie od 1 maja 2012 roku do momentu rozstrzygnięcia konkursu realizowane są na własne ryzyko. W przypadku gdy wniosek otrzyma dofinansowanie, wówczas wszystkie działania i koszty realizowane od 1 maja 2012 roku zostaną uznane za kwalifikowane.
 • przedstawiony w formularzu wniosku budżet jest prawidłowo wypełniony (nie zawiera błędów rachunkowych.
 • kwota wnioskowanej dotacji nie przekracza 6.000 złotych.
 • organizacja ma zaplanowany wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej6, pozostała część w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy. W przypadku Inicjatywy DL, aplikująca grupa jest zobowiązana zaangażować dodatkowy wkład własny na rzecz realizacji projektu, w postaci usługowej, rzeczowej finansowej lub pracy wolontariuszy, w wysokości adekwatnej do zakresu projektu, wysokości dofinansowania i własnych możliwości. Wysokość ta będzie m.in. przedmiotem oceny przez Komisję. Za dodatkowy wkład własny nie jest uznawana pomoc rzeczowo-usługowa ze strony ODL.
 • projekt wyklucza prowadzenie działalności gospodarczej.
 • z otrzymanej dotacji finansować nie można:


– udzielania pożyczek,
– przedsięwzięć, które zostały już zrealizowane,
– celów religijnych i politycznych oraz uprawiania kultu religijnego,
– działań ściśle sportowych, jeśli nie prowadzą one do aktywizacji społeczności i długotrwałych rezultatów,
– zakupu środków trwałych i wyposażenia, który nie jest merytorycznie uzasadniony,
– bezpośredniej pomocy finansowej dla osób fizycznych,
– inwestycji (np. zakup gruntów, budowa obiektów przemysłowych, oczyszczalni ścieków itp.), 
– podatku od towarów i usług, jeśli istnieje możliwość odzyskania lub odliczenia tego podatku,
– tworzenia kapitału żelaznego organizacji,
– zagranicznych wycieczek i wyjazdów,
– podstawowej działalności instytucji publicznych wynikającej z właściwych im ustaw, 
– finansowania podatku dochodowego od osób prawnych.
 

W ramach Inicjatywy „Działaj Lokalnie” nie można także finansować zakupu środków trwałych. Wnioski, które spełnią wszystkie powyższe wymagania formalne, zostaną przekazane do oceny merytorycznej Lokalnej Komisji Grantowej powołanej przy ODL. W skład Komisji wchodzą lokalne autorytety i eksperci. 

Komisja wybierze te projekty, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:

 • odpowiadają na jasno zdefiniowaną potrzebę, której zaspokojenie służy dobru wspólnemu.
 • szeroko angażują mieszkańców do zaspokojenia tej potrzeby, a przez to do aktywności na rzecz dobra wspólnego.
 • zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby oraz atrakcyjne dla uczestników projektu.
 • jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy oraz lokalna społeczność.
 • mają adekwatny do założeń projektu harmonogram działań.
 • opierają się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami.
 • planują kontynuowanie wybranych działań projektu i podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych po zakończeniu realizacji projektu.
 • gwarantują zaangażowanie wymaganego wkładu własnego.
 • mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.

Przy ocenie nadesłanych aplikacji Lokalna Komisja Grantowa zwracać będzie także uwagę na doświadczenie organizacji w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania, preferując organizacje rozpoczynające naukę pozyskiwania takich środków. 

Jednostka samorządu terytorialnego (JST) może przekazać Ośrodkowi Działaj Lokalnie środki na granty w ramach Programu „Działaj Lokalnie” na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która przewiduje możliwość przekazywania przez JST dotacji, ale wyłącznie podmiotom spoza sektora finansów publicznych. Jeżeli więc w konkursie rekomendowany do przyznania grantu będzie projekt, którego wnioskodawcą będzie JST lub inna instytucja publiczna występująca z wnioskiem w imieniu grupy nieformalnej, to grant na jego realizację nie może być finansowany ze środków JST. Może być on sfinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie”, a środki JST mogą zostać wykorzystane na granty dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych. W sytuacji, w której jedynymi projektami (lub jedynym projektem) rekomendowanymi do sfinansowania są projekty JST lub innych podmiotów publicznych użyczających patronatu grupie nieformalnej: 
 

 • grupa musi znaleźć innego patrona, nie będącego instytucją publiczną, który otrzyma grant na realizację projektu finansowany ze środków JST,


lub 

 • ODL zawiera umowę na realizację projektu z grupą nieformalną w ramach Inicjatywy DL, której realizacja będzie sfinansowana ze środków JST.


Komisja ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej kwocie wnioskowanej przez organizację. ODL na wniosek Komisji będzie przedstawiać organizacjom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów. 

Łączna pula przeznaczona na granty w 2012 roku wynosi: 55.000 zł, przy czym pula środków na wsparcie projektów, które będą miały być realizowane w miejscowościach powyżej ok. 20 tysięcy mieszkańców może wynieść max. 5.000 zł7 (dotyczy projektów składanych przez organizacje z terenu gminy miejskiej Dębica, które realizowane będą dla mieszkańców gminy miejskiej Dębica). Do tej puli nie są wliczane projekty składane przez organizacje z miejscowości powyżej ok. 20 tysięcy mieszkańców, a realizowane w społecznościach wiejskich. 

Przyznane dotacje są przekazywane na konto bankowe organizacji lub instytucji po podpisaniu umowy. W przypadku, gdy projekt realizowany będzie przez grupę nieformalną, ma ona obowiązek podpisania umowy o współpracy z instytucją lub organizacją, która w jej imieniu złożyła wniosek do konkursu. Umowa taka powinna obejmować m.in. zasady współpracy i regulować kwestie własności ew. majątku grupy nieformalnej powstałego w skutek realizacji projektu. 
 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski (w 2 egzemplarzach) powinny dotrzeć do siedziby OŚRODKA „DZIAŁAJ LOKALNIE” do dnia 30 kwietnia 2012 roku na adres: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, ul. Fabryczna 12, II piętro, pokój nr 16, 39-200 Dębica. Decyduje data dotarcia wniosku do Ośrodka “Działaj Lokalnie” 

Dodatkowo prosimy o przesłanie wniosków e-mailem na adres: poczta@dkb.info.pl. Komisja otrzyma do rozpatrzenia wyłącznie wnioski czytelne i złożone w terminie. Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane.

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU

Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie VII” można uzyskać: 

 • osobiście: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, ul. Fabryczna 12, II piętro, pokój nr 16 39-200 Dębica od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
 • telefonicznie: pod numerem telefonu – (14) 681 90 30 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
 • drogą elektroniczną: pod adresem poczta@dkb.info.pl

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia dokumentów potwierdzających prawne możliwości aplikowania o środki w ramach lokalnego konkursu Ośrodka „Działaj Lokalnie”:

 • organizacje nie nastawione na zysk, mające status fundacji lub stowarzyszenia zobowiązane są załączyć kopię aktualnego8 odpisu z KRS.
 • instytucje publiczne powoływane przez samorząd (szkoły, przedszkola, domy kultury, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej, etc.) zobowiązane są załączyć statut odpowiedniej jednostki terytorialnej potwierdzający jej możliwość powoływania poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz wypis z ewidencji tych jednostek (jeśli dotyczy). Jeżeli statut danej instytucji publicznej określa, że organem uprawnionym do jej reprezentowania jest jednostka samorządu, podstawą do samodzielnego wnioskowania o dotację jest otrzymanie pełnomocnictwa od organu, któremu podlega. Przykładowy wzór dokumentu można otrzymać od ODL.
 • instytucje lokalne nie podlegające jednostkom samorządu lokalnego tworzone przez ministrów oraz kierowników urzędów centralnych zobowiązane są załączyć odpis z rejestru prowadzonego przez ich organizatora. Jeżeli statut danej instytucji określa, że jest ona reprezentowana przez władze organu któremu podlega, podstawą do samodzielnego wnioskowania o dotację jest otrzymanie pełnomocnictwa. Przykładowy wzór dokumentu można otrzymać od ODL.
 • kościelne osoby prawne zobowiązane są załączyć odpis powiadomienia właściwego organu administracji rządowej o nowo utworzonej jednostce organizacyjnej oraz dokument informujący o powołaniu władzy kościelnej osoby prawnej (odpowiednio: administrator, dyrektor, etc.)
 • kluby sportowe zobowiązane są załączyć odpis z ewidencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe.

Informacji na temat dokumentów wymaganych w przypadku innych instytucji niż wymienione powyżej udziela ODL.

Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu – plik PDF

Formularz wniosku – plik DOC – Microsoft WORD

Wzór budżetu – plik XLS – Microsoft EXCEL

Przypisy:

1 – fragment publikacji „Działaj Lokalnie wokół dobra wspólnego”
2 – organizacja lub instytucja posiadająca osobowość prawną, aplikująca w imieniu grupy nieformalnej, lub w imieniu własnym 
3 – grupa nieformalna, która będzie realizować projekt
4 – nie dotyczy Inicjatywy DL
5 – za zgodą ARFP
6 – środków pozyskanych w ramach innych programów PAFW (których pełna lista znajduje się na www.pafw.pl) nie można wykazywać jako wymaganego wkładu własnego do Programu „Działaj Lokalnie”. Wymaganie pozyskania wkładu finansowego nie dotyczy Inicjatywy DL
7 – 20% wartości wymaganego wkładu własnego ODL. Dla miejscowości większych niż ok. 20.000 mieszkańców i mniejszych niż 100.000 mieszkańców istnieje możliwość zwiększenia tej puli do 10.000 zł, pod warunkiem zebrania przez ODL 30.000 zł na granty
8 – odpis z KRS jest ważny dopóty, dopóki dane w nim zawarte odzwierciedlają stan obecny. Jeżeli załączają Państwo odpis, który utracił ważność (ze względu na zmianę danych), prosimy o załączenie do odpisu kopii pisma do sądu z prośbą o zarejestrowanie zmian, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji
 

Stosujemy pliki cookies w celach statystycznych i marketingowych. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.