Konkurs grantowy 2017

Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu i Lokalni Partnerzy we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie X” edycja 2017 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 


Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i lokalnymi partnerami: Jednostkami Samorządu Terytorialnego: gminą Dębica, Pilzno, Żyraków oraz firmami: TIKKURILA POLSKA S.A. i FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A.

ZAŁOŻENIA ORAZ CEL KONKURSU

W X edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. 

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące). Natomiast wysoko oceniane będą projekty, które proponują nowe działania lub nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania. Zatem od wnioskodawców oczekujemy nowych pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do konkursu projekty mogą być natomiast rozwinięciem wcześniej podjętych działań. 

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń poprzednich grantobiorców Programu. Program „Działaj Lokalnie” to już ponad 8.600 zrealizowanych projektów oraz ponad 35 milionów złotych przekazanych przez PAFW w postaci dotacji. Dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane są na stronie www.dzialajlokalnie.pl, a także w publikacjach dostępnych tam do pobrania. Część ze zrealizowanych projektów to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą być zastosowane w każdej polskiej gminie, dlatego gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony i zapoznania się z dobrymi praktykami Programu.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJE?

Program adresowany jest do:

 • organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (np. fundacji, stowarzyszeń zarejestrowanych, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, organizacji społeczno-zawodowych rolników), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń,
 • zarejestrowanych w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszeń zwykłych,
 • oddziałów terenowych organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
 • grup nieformalnych (w tym stowarzyszenia zwykłe niezarejestrowane, oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego1, Lokalne Grupy Działania, Lokalne Grupy Rybackie i Lokalne Organizacje Turystyczne. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
 • grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie. Inicjatywa Działaj Lokalnie to nawiązująca do Inicjatywy Lokalnej (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Art. 19a-19h) forma dofinansowania projektów w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, realizowanych przez nieformalną grupę mieszkańców we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie. Grupa nieformalna w ramach Inicjatywy Działaj Lokalnie może złożyć wniosek bezpośrednio do Ośrodka Działaj Lokalnie. W przypadku przyznania dofinansowania przez Komisję Grantową Konkursu, projekt jest realizowany przez wnioskującą grupę nieformalną (Realizatora), natomiast środki przyznane w ramach dotacji „Działaj Lokalnie” są wydatkowane bezpośrednio przez Ośrodek Działaj Lokalnie. Przy realizacji Inicjatywy Działaj Lokalnie Ośrodek Działaj Lokalnie nie przekazuje Realizatorowi projektu żadnych środków, lecz ponosi wszelkie koszty jej realizacji do wysokości przyznanego dofinansowania, zgodnie z budżetem projektu. Realizatorzy projektu podejmują działania zgodne z opisem projektu. Gwarancją zobowiązań realizatorów projektu i Ośrodka Działaj Lokalnie jest umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy obiema stronami, której częścią jest opis projektu oraz jego budżet.

Udziału w konkursie nie mogą brać:

 • wymienione wyżej organizacje będące w likwidacji,
 • organizacje/instytucje niewymienione powyżej.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:

 • mają siedzibę w gminach: Miasto Dębica, Dębica, Brzostek, Pilzno, Czarna, Jodłowa, Żyraków
 • oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

JAKIEGO RODZAJU KOSZTY MOGĄ BYĆ FINANSOWANE Z DOTACJI W RAMACH PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE”?

Z otrzymanego grantu można finansować koszty służące osiągnięciu zakładanych we wniosku celów, między innymi:

1) zakup materiałów biurowych, artykułów plastycznych i innych materiałów, np. do zajęć i warsztatów,
2) wynajem sal, sprzętu, nagłośnienia, transportu,
3) koszty druku, usługi graficzne,
4) koszty przejazdu (np. na spotkania i szkolenia organizowane przez Ośrodek Działaj Lokalnie),
5) zakup elementów wyposażenia,
6) koszty koordynacji i zarządzania projektem,
7) wynagrodzenia specjalistów, honoraria,
8) zakup sprzętu, jeżeli jest to merytorycznie uzasadnione.

Z otrzymanego grantu nie można finansować:

1) udzielania pożyczek,
2) przedsięwzięć, które zostały już zrealizowane,
3) celów religijnych i politycznych oraz uprawiania kultu religijnego,
4) działań ściśle sportowych, jeśli nie prowadzą one do aktywizacji społeczności i długotrwałych rezultatów,
5) zakupu środków trwałych i wyposażenia, który nie jest merytorycznie uzasadniony,
6) bezpośredniej pomocy finansowej dla osób fizycznych,
7) inwestycji (np. zakup gruntów, budowa obiektów przemysłowych, oczyszczalni ścieków itp.),
8) podatku od towarów i usług, jeśli istnieje możliwość odzyskania lub odliczenia tego podatku,
9) tworzenia kapitału żelaznego organizacji,
10) zagranicznych wycieczek i wyjazdów,
11) kar, grzywien i odsetek karnych,
12) zakupu napojów alkoholowych,
13) podstawowej działalności instytucji publicznych wynikającej z właściwych im ustaw, 
14) finansowania podatku dochodowego od osób prawnych,
15) prowadzenia działalności gospodarczej. 

Koszty będą uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy:

1) są bezpośrednio związane z realizowanym przedsięwzięciem i są niezbędne do jego realizacji,
2) są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe,
3) są udokumentowane dowodami przewidzianymi w odpowiednich przepisach.

W związku z pochodzeniem środków finansowych, które są podstawą funkcjonowania Programu „Działaj Lokalnie”, grantobiorca w momencie podpisywania umowy dotacji oświadczy, że: 

1) nie wykorzysta Dotacji na jakąkolwiek działalność związaną z produkcją i sprzedażą broni i amunicji lub aborcją, albo ze świadczeniem usług zbrojeniowych lub aborcyjnych,
2) że żadna kwota ze środków Dotacji nie stanie się zobowiązaniem i/lub nie będzie wydatkowana, jako wsparcie finansowe wobec komercyjnego przedsięwzięcia, obecnie umiejscowionego w Stanach Zjednoczonych Ameryki w celu przeniesienia tego przedsięwzięcia poza teren Stanów Zjednoczonych Ameryki lub przedsięwzięcia, które mogłoby wpływać na redukcję zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych Ameryki, wynikającą z przeniesienia produkcji poza ich teren, 
3) żadna kwota przydzielona na podstawie Umowy nie zostanie przeznaczona ani spożytkowana na żaden projekt lub działalność, która przyczyniłaby się do pogwałcenia praw pracowników uznawanych przez prawo międzynarodowe, zdefiniowane w Paragrafie 502 (a) (4) obowiązującej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Ustawy o Prawie Handlowym z 1974 roku, pracowników na terenie kraju przyjmującego, włącznie z jego oznaczonymi obszarami. 
4) nie wykorzysta Dotacji na wspieranie – w jakiejkolwiek formie – działań prowadzonych przez osoby fizyczne i/lub podmioty prawne, które mogłyby przyczyniać się do aktów przemocy lub terroryzmu (vide http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

SPOSÓB WYŁANIANIA GRANTOBIORCÓW

Ośrodek Działaj Lokalnie dokona oceny formalnej w oparciu o następujące kryteria:

1) projekt został złożony w terminie, tj. do 19 czerwca 2017 roku
2) projekt jest złożony w generatorze wniosków Programu „Działaj Lokalnie” i jest kompletny (tj. zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania).
3) projekt jest złożony przez organizację, instytucję lub grupę uprawnioną do udziału w konkursie, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w części III Regulaminu.
4) projekt jest adresowany do społeczności z miejscowości liczącej do około 20.000 mieszkańców (lub większej, objętej konkursem miejscowości2), która mieści się w zasięgu działania Ośrodka Działaj Lokalnie, a siedziba wnioskodawcy (organizacji, oddziału) znajduje się na obszarze objętym konkursem przez Ośrodek Działaj Lokalnie.
5) harmonogram minimum 3-miesięcznego, max. 6-miesięcznego projektu jest przewidziany na okres między 1 lipca 2017 roku, a 31 grudnia 2017 roku
6) przedstawiony w formularzu wniosku budżet jest prawidłowo wypełniony (nie zawiera błędów rachunkowych).
7) kwota wnioskowanej dotacji nie przekracza 6.000 złotych.
8) organizacja/grupa/Inicjatywa Działaj Lokalnie ma zaplanowany wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej3 (wymaganie pozyskania wkładu finansowego nie dotyczy Inicjatywy Działaj Lokalnie), pozostała część w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy. 

Wnioski, które spełnią wszystkie powyższe wymagania formalne, zostaną przekazane do oceny merytorycznej przez Lokalną Komisje Grantową, powołaną przez Ośrodek Działaj Lokalnie. W skład Komisji wchodzą lokalne autorytety i eksperci. 

Komisja wybierze te projekty, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:

1) Odpowiadają na jasno zdefiniowaną potrzebę, ważną dla społeczności, której zaspokojenie służy dobru wspólnemu.
2) Zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby, właściwy do założeń projektu harmonogram działań oraz wymierne rezultaty.
3) Szeroko angażują mieszkańców do zaspokojenia tej potrzeby, a przez to do aktywności na rzecz dobra wspólnego, opierają się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami. 
4) Zakładają atrakcyjne dla odbiorców działania i różnorodny sposób komunikowania o planowanych działaniach.
5) Proponują nowe działania/ nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania.
6) Jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy oraz lokalna społeczność, a także sami realizatorzy.
7) Planują kontynuowanie wybranych działań projektu i podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych po zakończeniu realizacji projektu.
8) Gwarantują zaangażowanie wymaganego wkładu własnego.
9) Mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.

W ramach Programu „Działaj Lokalnie” nie będą finansowane projekty, które są kopią ubiegłorocznych oraz wcześniej finansowanych działań. Projekty mogą być natomiast rozwinięciem wcześniej podjętych działań.  

Przy ocenie nadesłanych aplikacji Lokalna Komisja Grantowa zwracać będzie także uwagę na doświadczenie organizacji w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania, preferując organizacje rozpoczynające naukę pozyskiwania takich środków.  

Komisja ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej kwocie wnioskowanej przez organizację. Ośrodek Działaj Lokalnie na wniosek Komisji będzie przedstawiać organizacjom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów.  

PULA ŚRODKÓW NA DOTACJE 

Łączna pula przeznaczona na granty w 2017 roku wynosi: 55.000 zł, przy czym pula środków na wsparcie projektów, które będą miały być realizowane w mieście Dębica może wynieść max. 5.000 zł4. Do tej puli nie są wliczane projekty składane przez organizacje z miejscowości Dębica, Brzostek, Pilzno, Czarna, Jodłowa, Żyraków, a realizowane w społecznościach wiejskich. 

Pula środków może ulec zwiększeniu. 

UMOWY Z GRANTOBIORCAMI 

Przyznane dotacje są przekazywane na konto bankowe organizacji lub instytucji po podpisaniu umowy o dotację. W przypadku przyznania dotacji Inicjatywie Działaj Lokalnie, kwestie dotyczące sfinansowania kosztów ujętych w budżecie projektu, procedury rozliczania oraz praw własności, będzie regulować umowa o współpracy zawarta pomiędzy Ośrodkiem Działaj Lokalnie a Inicjatywą Działaj Lokalnie. 

Przed podpisaniem umowy wnioskodawcy posiadający osobowość prawną, którzy otrzymali pozytywną rekomendację Lokalnych Komisji Grantowych będą zobowiązani do złożenia kopii lub przedstawienia do wglądu dokumentu potwierdzającego posiadanie osobowości prawnej lub stosownego pełnomocnictwa od organu, któremu podlega, do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz prowadzenia działań zaplanowanych w ramach projektu5

W przypadku, gdy projekt realizowany będzie przez grupę nieformalną przy organizacji lub instytucji wymienionej w punkcie III, ma ona obowiązek podpisania umowy o współpracy z instytucją lub organizacją, która w jej imieniu złożyła wniosek do konkursu. Umowa taka powinna obejmować m.in. zasady współpracy i regulować kwestie własności ew. majątku grupy nieformalnej powstałego w skutek realizacji projektu. Umowa będzie musiała być przedstawiona do wglądu koordynatorowi konkursu w Ośrodku Działaj Lokalnie. 

Każdy grantobiorca, który po raz pierwszy otrzymuje dotacje (zarówno wnioskodawca jak i realizator), ma obowiązek wziąć udział w szkoleniu organizowanym przez Ośrodek Działaj Lokalnie z zakresu procedur Programu „Działaj Lokalnie”.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać poprzez generator on-line dostępny na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl do dnia 19 czerwca 2017 roku 

Komisja otrzyma do rozpatrzenia wyłącznie wnioski spełniające kryteria formalne.

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU

Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie” można uzyskać:

 • osobiście: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, ul. Fabryczna 12, II piętro, pokój nr 16, 39-200 Dębica – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
 • telefonicznie: pod numerem telefonu – (14) 681 90 30 (biuro stowarzyszenia)
 • drogą elektroniczną: pod adresem poczta@dkb.info.pl

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

Do wniosku nie należy dołączać żadnych załączników, jednak w sytuacji, gdy wniosek składa np. szkoła w imieniu grupy nieformalnej, należy we wniosku zaznaczyć fakt posiadania pełnomocnictwa od organu któremu podlega, do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz prowadzenia działań zaplanowanych w ramach projektu. 

W przypadku pozytywnej rekomendacji Lokalnej Komisji Grantowej, wnioskodawcy (z wyjątkiem Inicjatyw Działaj Lokalnie) będą zobowiązani przed podpisaniem umowy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie, do przedstawienia do wglądu dokumentu potwierdzającego posiadanie osobowości prawnej lub – w przypadku szkół – stosownego pełnomocnictwa od organu, któremu podlega, do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz prowadzenia działań zaplanowanych w ramach projektu. W przypadku, gdy w ramach projektu planowana jest budowa placu zabaw, boiska lub innej infrastruktury przytwierdzonej do gruntu, niezbędne jest uzyskanie zgody właściciela gruntu na realizację projektu. Na etapie składania wniosku należy zaznaczyć ten fakt we właściwym pytaniu, a kopię zgody właściciela należy przedstawić Ośrodkowi Działaj Lokalnie przy podpisywaniu umowy dotacji.

PRZYPISY

1 – Jeżeli nie wspierają finansowo konkursu „Działaj Lokalnie”.
2 – Za zgodą ARFP.
3 – Środków pozyskanych w ramach innych programów PAFW (których pełna lista znajduje się na www.pafw.pl) nie można wykazywać jako wymaganego wkładu własnego do Programu „Działaj Lokalnie”.
4 – 20% wartości wymaganego wkładu własnego Ośrodków Działaj Lokalnie. Dla miejscowości większych niż 20.000 mieszkańców i mniejszych niż 100.000 mieszkańców istnieje możliwość zwiększenia tej puli do 10.000 zł, pod warunkiem zebrania przez Ośrodek Działaj Lokalnie 30.000 zł na granty.
5 – Nie dotyczy Inicjatywy Działaj Lokalnie.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu – plik PDF

Stosujemy pliki cookies w celach statystycznych i marketingowych. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.