Działaj Lokalnie - konkurs grantowy 2013

Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu  we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza lokalny konkurs grantowy  w ramach programu „Działaj Lokalnie VIII” – edycja 2013

ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU 2013

W VIII edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. 

Dobro wspólne to warunki, tworzone przez społeczność, umożliwiające pełny rozwój jej członków. „Po pierwsze, jak sama nazwa wskazuje, z dobra wspólnego korzystamy razem i wszyscy czerpiemy lub przynajmniej mamy możliwość czerpania z niego korzyści. (…) Po drugie, za dobro wspólne jesteśmy współodpowiedzialni. I to od początku do końca. Najpierw trzeba je przecież zbudować lub wypracować. Dobro wspólne nie jest bowiem dane raz na zawsze i nie jest odporne na zniszczenie. Wręcz przeciwnie. To sprawa niezwykle delikatna i wrażliwa„.1 

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które: 

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.


Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń innych. Program „Działaj Lokalnie” to już ponad 5.340 zrealizowanych projektów oraz ponad 23 miliony złotych przekazane w postaci grantów. Wszystkie dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane są na stronie www.dzialajlokalnie.pl w zakładce pod nazwą „Baza projektów”. Część z nich to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą być zastosowane w każdej polskiej gminie, dlatego gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony i zapoznania się z dobrymi praktykami Programu.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJE?

Program adresowany jest do:

 • organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (tj. fundacji, stowarzyszeń, oddziałów Caritas zarejestrowanych w KRS lub klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych (działających na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej i w oparciu o ustawę prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z Art. 4. ustawy o POT) oraz związków stowarzyszeń. Do konkursu nie mogą aplikować organizacje w likwidacji.
 • grup nieformalnych (w tym także oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
 • grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL


Do konkursu można składać nieograniczoną liczbę wniosków (zarówno przez wnioskodawców2, jak i realizatorów3), jednak jeden realizator będzie mógł dostać dofinansowanie na realizację najwyżej jednego projektu.  

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które:

 • mają siedzibę w gminach: miejskiej Dębica, wiejskiej Dębica, Brzostek, Pilzno, Czarna, Jodłowa, Żyraków
 • planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

JAKIEGO RODZAJU KOSZTY MOGĄ BYĆ FINANSOWANE Z GRANTU „DZIAŁAJ LOKALNIE”?

Z otrzymanego grantu można finansować koszty służące osiągnięciu zakładanych we wniosku celów, między innymi:

 • zakup materiałów biurowych, artykułów plastycznych i innych materiałów, np. do zajęć i warsztatów,
 • koszty koordynacji i zarządzania projektem,
 • zakup elementów wyposażenia, koszty podróży krajowych,
 • wynagrodzenia specjalistów, honoraria,
 • wynajem sal, sprzętu, nagłośnienia, transportu,
 • koszty druku,
 • zakup sprzętu, jeżeli jest to merytorycznie uzasadnione.

Z otrzymanego grantu nie można finansować:

 • udzielania pożyczek,
 • przedsięwzięć, które zostały już zrealizowane,
 • celów religijnych i politycznych oraz uprawiania kultu religijnego,
 • działań ściśle sportowych, jeśli nie prowadzą one do aktywizacji społeczności i długotrwałych rezultatów,
 • zakupu środków trwałych i wyposażenia, który nie jest merytorycznie uzasadniony,
 • bezpośredniej pomocy finansowej dla osób fizycznych,
 • inwestycji (np. zakup gruntów, budowa obiektów przemysłowych, oczyszczalni ścieków itp.),
 • podatku od towarów i usług, jeśli istnieje możliwość odzyskania lub odliczenia tego podatku,
 • tworzenia kapitału żelaznego organizacji,
 • zagranicznych wycieczek i wyjazdów,
 • podstawowej działalności instytucji publicznych wynikającej z właściwych im ustaw,
 • finansowania podatku dochodowego od osób prawnych,
 • prowadzenia działalności gospodarczej.

W ramach Inicjatywy „Działaj Lokalnie” nie można także finansować zakupu środków trwałych. 
Koszty będą uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy: 

 • są bezpośrednio związane z realizowanym przedsięwzięciem i są niezbędne do jego realizacji,
 • są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe.

SPOSÓB WYŁANIANIA GRANTOBIORCÓW

Ośrodek „Działaj Lokalnie” dokona oceny formalnej w oparciu o następujące kryteria:

 • Projekt został złożony w terminie, tj. do 31 maja 2013.
 • Projekt jest napisany według formularza wniosku Programu „Działaj Lokalnie VIII” 2013, jest czytelny i kompletny (tj. zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania).
 • Projekt jest złożony przez organizację, instytucję lub grupę uprawnioną do udziału w konkursie, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w części II Regulaminu.
 • Projekt jest adresowany do społeczności do około 20.000 mieszkańców (lub większej, objętej konkursem miejscowości – dotyczy gminy miasta Dębica), która mieści się w zasięgu działania ODL, a siedziba wnioskodawcy (organizacji, oddziału) znajduje się na obszarze objętym konkursem przez ODL.
 • Harmonogram minimum 3-miesięcznego, max. 6-miesięcznego projektu jest przewidziany na okres między 1 czerwca 2013 roku, a 30 listopada 2013 roku – UWAGA ! posiedzenie komisji przyznającej granty odbędzie się w pierwszym bądź drugim tygodniu czerwca 2013 roku (w zależności od ilości złożonych wniosków). Zatem wszystkie działania zaplanowane w okresie od 1 czerwca 2013 roku do momentu rozstrzygnięcia konkursu realizowane są na własne ryzyko. W przypadku gdy wniosek otrzyma dofinansowanie, wówczas wszystkie działania i koszty realizowane od 1 czerwca 2013 roku zostaną uznane za kwalifikowane.
 • Przedstawiony w formularzu wniosku budżet jest prawidłowo wypełniony (nie zawiera błędów rachunkowych).
 • Kwota wnioskowanej dotacji nie przekracza 6.000 złotych.
 • Organizacja ma zaplanowany wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej4, pozostała część w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy. W przypadku Inicjatywy DL, aplikująca grupa jest zobowiązana zaangażować dodatkowy wkład własny na rzecz realizacji projektu, w postaci usługowej, rzeczowej finansowej lub pracy wolontariuszy, w wysokości adekwatnej do zakresu projektu, wysokości dofinansowania i własnych możliwości. Wysokość ta będzie m.in. przedmiotem oceny przez Komisję. Za dodatkowy wkład własny nie jest uznawana pomoc rzeczowo-usługowa ze strony ODL.


Wnioski, które spełnią wszystkie powyższe wymagania formalne, zostaną przekazane do oceny merytorycznej Lokalnej Komisji Grantowej powołanej przy ODL. W skład Komisji wchodzą lokalne autorytety i eksperci. 

Komisja wybierze te projekty, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria: 

 • Odpowiadają na jasno zdefiniowaną potrzebę, ważną dla społeczności, której zaspokojenie służy dobru wspólnemu.
 • Zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby, właściwy do założeń projektu harmonogram działań oraz wymierne rezultaty.
 • Szeroko angażują mieszkańców do zaspokojenia tej potrzeby, a przez to do aktywności na rzecz dobra wspólnego, opierają się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami.
 • Zakładają atrakcyjne dla odbiorców działania i różnorodny sposób komunikowania o planowanych działaniach.
 • Jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy oraz lokalna społeczność, a także sami realizatorzy.
 • Planują kontynuowanie wybranych działań projektu i podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych po zakończeniu realizacji projektu.
 • Gwarantują zaangażowanie wymaganego wkładu własnego.
 • Mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.

Przy ocenie nadesłanych aplikacji Lokalna Komisja Grantowa zwracać będzie także uwagę na doświadczenie organizacji w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania, preferując organizacje rozpoczynające naukę pozyskiwania takich środków.  

Jednostka samorządu terytorialnego (JST) może przekazać Ośrodkowi Działaj Lokalnie środki na granty w ramach Programu „Działaj Lokalnie” na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która przewiduje możliwość przekazywania przez JST dotacji, ale wyłącznie podmiotom spoza sektora finansów publicznych. Jeżeli więc w konkursie rekomendowany do przyznania grantu będzie projekt, którego wnioskodawcą będzie JST lub inna instytucja publiczna występująca z wnioskiem w imieniu grupy nieformalnej, to grant na jego realizację nie może być finansowany ze środków JST. Może być on sfinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie”, a środki JST mogą zostać wykorzystane na granty dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych. W sytuacji, w której jedynymi projektami (lub jedynym projektem) rekomendowanymi do sfinansowania są projekty JST lub innych podmiotów publicznych użyczających patronatu grupie nieformalnej: 
 

 • grupa zostanie poproszona o znalezienie innego patrona, nie będącego instytucją publiczną, który otrzyma grant na realizację projektu finansowany ze środków JST,


lub 
 

 • ODL zawrze umowę na realizację projektu z grupą nieformalną w ramach Inicjatywy DL, której realizacja będzie sfinansowana ze środków JST. Komisja ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej kwocie wnioskowanej przez organizację. ODL na wniosek Komisji będzie przedstawiać organizacjom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów.


Łączna pula przeznaczona na granty w 2013 roku wynosi: 55.000 zł, przy czym pula środków na wsparcie projektów, które będą miały być realizowane w miejscowościach powyżej ok. 20 tysięcy mieszkańców (dotyczy projektów realizowanych na terenie gminy miasta Dębica i na rzecz jej mieszkańców) może wynieść max. 5.000 zł – do tej puli nie są wliczane projekty składane przez organizacje z gminy miasta Dębica, a realizowane w społecznościach wiejskich.  

Przyznane dotacje są przekazywane na konto bankowe organizacji lub instytucji po podpisaniu umowy. Przed podpisaniem umowy wnioskodawcy, którzy otrzymali pozytywną rekomendację Lokalnych Komisji Grantowych będą zobowiązani do przedstawienia do wglądu dokumentu potwierdzającego posiadanie osobowości prawnej lub stosownego pełnomocnictwa od organu, któremu podlega, do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz prowadzenia działań zaplanowanych w ramach projektu. 

W przypadku, gdy projekt realizowany będzie przez grupę nieformalną, ma ona obowiązek podpisania umowy o współpracy z instytucją lub organizacją, która w jej imieniu złożyła wniosek do konkursu. Umowa taka powinna obejmować m.in. zasady współpracy i regulować kwestie własności ew. majątku grupy nieformalnej powstałego w skutek realizacji projektu.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać: poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl
lubpobrać ze strony www.karierawdebicy.pl w zakładce „Ośrodek Działaj Lokalnie – Działaj Lokalnie VIII – edycja 2013” wypełnić i odesłać e-mailem na adres poczta@dkb.info.pl do dnia 31 maja 2013 roku do godziny 24:00
Komisja otrzyma do rozpatrzenia wyłącznie wnioski czytelne i złożone w terminie. Wnioski nie spełniające kryteriów formalnych nie będą rozpatrywane.

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU

Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie VIII” można uzyskać:

 • osobiście: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, ul. Fabryczna 12, II piętro, pokój nr 16, 39-200 Dębica od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
 • telefonicznie: pod numerem telefonu – (14) 681 90 30 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00
 • drogą elektroniczną: pod adresem poczta@dkb.info.pl

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

Do wniosku nie należy dołączać żadnych załączników. 

W przypadku pozytywnej rekomendacji Lokalnej Komisji Grantowej, wnioskodawcy (z wyjątkiem Inicjatyw DL) będą zobowiązani przed podpisaniem umowy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie, do przedstawienia do wglądu dokumentu potwierdzającego posiadanie osobowości prawnej lub stosownego pełnomocnictwa od organu, któremu podlega, do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz prowadzenia działań zaplanowanych w ramach projektu.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu – plik PDF

Formularz wniosku – plik DOC – Microsoft WORD

Wzór budżetu – plik XLS – Microsoft EXCEL

Przypisy: 

1 – Fragment publikacji „Działaj Lokalnie wokół dobra wspólnego”.
2 – Organizacja lub instytucja posiadająca osobowość prawną, aplikująca w imieniu grupy nieformalnej, lub w imieniu własnym.
3 – Grupa nieformalna, nieposiadająca osobowości prawnej, która będzie realizować projekt.
4 – Środków pozyskanych w ramach innych programów PAFW (których pełna lista znajduje się na www.pafw.pl) nie można wykazywać jako wymaganego wkładu własnego do Programu „Działaj Lokalnie”. Wymaganie pozyskania wkładu finansowego nie dotyczy Inicjatywy DL.
5 – nie dotyczy Inicjatywy DL.

Stosujemy pliki cookies w celach statystycznych i marketingowych. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.