Poprawa jakości kształcenia ogólnego w pow. dębickim - 2017/2018

O PROJEKCIE


Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Realizacja projektu: od 1-go marca 2017 roku do 30-go czerwca 2018 roku

Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu od 1 marca 2017 roku – jako partner – realizuje projekt pt. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Dębickiego” – liderem projektu jest powiat dębicki.

Celem głównym projektu jest rozwinięcie w okresie 03.2017-06.2018 r. u 1.067 uczniów i 103 nauczycieli kształcenia ogólnego (uczących się i pracujących w 6 szkołach powiatu dębickiego) kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz wzrost u 103 nauczycieli kształcenia ogólnego (pracujących w 6 szkołach powiatu dębickiego) kompetencji w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu

Planowane efekty projektu:

 1. liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 747
 2. liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 103
 3. liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących i wyposażonych w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 6
 4. liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS: 103
 5. liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie: 1067
 6. liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: 103
 7. liczba nauczycieli objętych wspraciem z zakresu TIK w programie: 103
 8. liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 6
 9. liczba osób objetych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 103
 10. liczba uczniów/wychowanków placówek objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w projekcie: 1067
 11. liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej): 103
 12. liczba stworzonych scenariuszy lekcji do ich prowadzenia z wykorzystaniem TIK: 206
 13. liczba przeprowadzonych przez nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 lekcji z wykorzystaniem TIK: 618
 14. liczba zorganizowanych godzin warsztatów dla uczniów z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy: 915
 15. liczba zorganizowanych godzin szkoleń dla nauczycieli z zakresu wykorzystywania TIK w nauczaniu: 664
 16. liczba zorganizowanych wizyt studyjnych U do firm: 59
 17. liczba osób z niepełnosprawnością objętych wsparciem w ramach projektu: 3

Grupy docelowe: 

 1. szkoły objęte wsparciem:
  • Technikum w Zespole Szkół w Brzostku
  • Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie
  • Technikum w Zespole Szkół nr 4 w Dębicy
  • Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu
  • Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu
  • Technikum w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy
 2. wszyscy uczniowie/uczennice z 6 w/w szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu dębickiego
 3. wszyscy nauczyciele nauczania ogólnego zatrudnieni w 6 w/w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego

Zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu: 

 1. warsztaty ukierunkowane na zdobywanie przez uczniów umiejętności niezbędnych na rynku pracy
 2. szkolenia ukierunkowane na zdobywanie przez nauczycieli kształcenia ogólnego umiejętności w zakresie stosowania TIK w nauczaniu oraz stosowania form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej)
 3. organizacja „Pikniku z przedsiębiorczością”
 4. wizyty studyjne uczniów w firmach
 5. doposażenie szkół w sprzęt do realizacji lekcji z wykorzystaniem sprzętu Technoilogii Informacyjno Komunikacyjnych.

Budżet projektu: 

 1. wartość projektu: 663 103,13 zł
 2. wartość dofinansowania: 628 103,13 zł
 3. źródła finansowania:
  • wkład Funduszy Europejskich: 563 637,66 zł
  • dotacja celowa: 64 465,47 zł
  • wkład własny – wnoszony przez powiat dębicki: 35 000,00 zł: 

Stosujemy pliki cookies w celach statystycznych i marketingowych. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.