Projekt szkoleniowy AKCELERATOR

O PROJEKCIE

Realizacja projektu: od 1-go stycznia 2011 roku do 31-go grudnia 2012 roku

Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu od 1 stycznia 2011 rozpoczęło realizację projektu pt. „AKCELERATOR” w ramach działania Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Podddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Projekt „AKCELERATOR” adresowany jest do przedsiębiorców i ich pracowników z mikro, małych, średnich oraz dużych firm z województwa podkarpackiego, mających siedzibę lub oddział na terenie następujących powiatów:

 • dębickiego
 • jasielskiego
 • mieleckiego
 • ropczycko-sędziszowskiego

Celem projektu jest kompleksowe podwyższenie umiejętności zawodowych pracowników, kadry zarządczej i specjalistów ze 120 przedsiębiorstw, a tym samym wzrost konkurencyjności tych przedsiębiorstw poprzez:

 • rozwój umiejętności zawodowych kluczowych pracowników z firm uczestniczących w projekcie
 • wdrożenie w 120 firmach usprawnień organizacyjnych i marketingowych, wdrożenie rozwiązań i innowacji na podstawie wiedzy zdobytej w ramach projektu
 • wzrost powszechności inwestowania w zasoby ludzkie w 120 firmach uczestniczących w szkoleniach
 • dopasowanie umiejętności zawodowych pracowników do zmieniających się warunków rynkowych

Projekt przewiduje:

 • profesjonalne materiały szkoleniowe dla uczestników projektu
 • poczęstunek w formie przerwy obiadowej i kawowej dla uczestników szkoleń stacjonarnych
 • certyfikaty poświadczające zdobyte umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

W ramach projektu przewiduje się następujące działania:

 • Styczeń – Luty 2011 – działania organizacyjne oraz promocyjne projektu
 • Luty 2011 – Grudzień 2012 – działania organizacyjne i promocyjne związane z rekrutacją uczestników projektu na poszczególne szkolenia. Do szkoleń miękkich rekrutacja będzie prowadzona w trybie ciągłym. Rekrutacja będzie prowadzona odrębnie do każdego rodzaju szkolenia, aż do zamknięcia danej grupy szkoleniowej. W przypadku szkoleń informatycznych i językowych pod kątem rekrutacji nabór będzie zamknięty i prowadzony w I kwartale 2011 i 2012 roku (2 tury).
 • Marzec 2011 – Grudzień 2011 – zindywidualizowane szkolenia językowe – szkolenia skierowane będą do najwyższej kadry menedżerskiej (właściciele firm, członkowie zarządu, dyrektorzy). Szkolenie realizowane będzie w formie indywidualnej sesji treningu językowego na poziomie zaawansowanym. W zajęciach weźmie udział 20 osób, szkolenie trwać będzie 60 godzin (30 sesji po 2 h) w godzinach pracy, realizowanych w 1-2 sesjach/tydzień.
 • Marzec 2011 – Grudzień 2012 – szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji miękkich – przeprowadzonych zostanie 36 trwających 24 godzinny (3 sesje po 8h) szkoleń stacjonarnych dla 540 uczestników projektu z następujących zakresów tematycznych: sprzedaż; umiejętności interpersonalne; zarządzanie zmianą gospodarczą. Szkolenia będą prowadzone w dniach roboczych w godzinach pracy.
 • Marzec 2011 – Grudzień 2012 – szkolenie: rozwiązania informatyczne jako narzędzia optymalizacji pracy w firmie – przeprowadzonych zostanie 12 szkoleń informatycznych, trwających 32 godziny (4 sesje po 8h) dla 144 uczestników z zakresu: zastosowanie Excela w automatyzacji i podwyższeniu efektywności pracy – 4 szkolenia; zastosowanie funkcji MS WORD i Acces w pracy administracyjno-biurowej – 4 szkolenia; projektowanie z zastosowaniem Autocad (projektowanie przestrzenne i w płaszczyźnie) – 4 szkolenia. Każde szkolenie prowadzone będzie w dniach roboczych w godzinach pracy.
 • Marzec 2011 – Grudzień 2012 – szkolenia językowe – Business English: Szkolenie skierowane do osób korzystających w pracy z języka obcego (dział handlowy, marketingu, sprzedaży oraz pracowników administracyjnych i menedżerów). Przeprowadzonych zostanie 16 szkoleń trwających 120 godzin dla 192 uczestników projektu. Szkolenia realizowane będą wyłącznie na poziomie zaawansowanym i średniozaawansowanym i prowadzone będą 2 razy w tygodniu po 2 h, w dniach roboczych w godzinach pracy.

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

WZORY OŚWIADCZEŃ

 Z przyjemnością informujemy wszystkich zainteresowanych, że od dnia 02.02.2012 r. w szkoleniach w ramach projektu „AKCELERATOR” mogą brać udział również:

 • właściciele firm prowadzący działalność gospodarczą (tj. przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą), po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1.      złożą oświadczenie przedsiębiorcy o prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie jednego z następujących powiatów: dębickiego, jasielskiego, mieleckiego, ropczycko-sędziszowskiego,

2.      wniosą wymagany wkład własny w postaci gotówkowej w zależności od rodzaju szkolenia (wkłady własne podane są w regulaminach uczestnictwa w projekcie).

 • przedsiębiorstwa pomimo braku odpowiednich dokumentów potwierdzających rejestrację miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie objętym projektem, tylko pod warunkiem, gdy przedsiębiorstwo posiada stosunek pracy z pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę, z której jednoznacznie wynika, że miejsce wykonywania obowiązków służbowych pracownika znajduje się na terenie powiatów objętych wsparciem. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo zostanie objęte wsparciem pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

1. złoży stosowne oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie powiatów objętych wsparciem,

2. ma zawartą z oddelegowanym/mi na szkolenia pracownikiem/ami umowę o pracę, z której jednoznacznie wynika, że miejsce wykonywania obowiązków służbowych pracownika znajduje się w miejscowości na terenie ww. powiatu,

3. zobowiązuje się do dostarczenia na żądanie Organizatorowi Szkolenia kserokopii umowy o pracę pracowników wydelegowanych na szkolenie.

 • osoby fizyczne tj. przedsiębiorcy i pracownicyktórzy nie mogą potwierdzić miejsca zamieszkania czy posiadanego wykształcenia poprzez stosowne dokumenty (w wyniku np. zaginięcia/zniszczenia dokumentów z powodów zdarzeń losowych lub adres zameldowania różni się od miejsca aktualnego zamieszkania uczestnika), zostaną zakwalifikowane do projektu po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1. w celu dopełnienia kryteriów formalnych warunkujących udział w projekcie w sytuacjach opisanych powyżej, osoby takie muszą dołożyć wszelkich starań, aby takie zaświadczenie zdobyć – np. poprosić o wydanie z placówki oświatowej zaświadczeniao ukończeniu edukacjii zdobyciu stosownego wykształcenia, bądź przedstawić potwierdzenie tymczasowego zameldowania na terenie województwa podkarpackiego,

2. gdy powyższe okaże się niemożliwe, wówczas będzie można zakwalifikować taką osobę do projektu, pod warunkiem że złoży ona oświadczenie potwierdzające spełnienie danych kryteriów rekrutacyjnych tj. oświadczenie o miejscu zamieszkania bądź/i oświadczenie o posiadanym wykształceniu. Jednocześnie informujemy, że za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenia prawdy, Uczestnik Projektu będzie pociągnięty do odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego. Ponadto informujemy, że miejscem zamieszkania osoby fizycznej – zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego – jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Pliki do pobrania

Oświadczenie przedsiębiorcy – plik DOC – obowiazuje od 02.02.2012 r.

Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej na obszarze wsparcia – plik DOC – obowiazuje od 02.02.2012 r.

Oświadczenie o posiadanym wykształceniu – plik DOC – obowiazuje od 02.02.2012 r.

Oświadczenie o miejscu zamieszkania – plik DOC – obowiazuje od 02.02.2012 r.

Stosujemy pliki cookies w celach statystycznych i marketingowych. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.