Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu (DKB) jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz menadżerów. Swoje funkcjonowanie opiera na pracy społecznej członków, którym zależy na stworzeniu wspólnego forum działania na rzecz środowiska dębickiego biznesu.

Początek istnienia DKB to luty 2006 roku, kiedy to dębiccy przedsiębiorcy podjęli się zadania wykreowania wspólnoty działającej na rzecz biznesu nie zapominając przy tym o społeczności lokalnej. Zamierzamy promować dobre imię naszego regionu wśród potencjalnych inwestorów, którzy widząc nasze działania nie oprą się inwestowaniu w naszym mieście. Swoim istnieniem chcemy wspierać wszystkie podmioty gospodarcze, które przyczyniają się do budowy silniejszego wizerunku naszego miasta. To do nich między innymi skierujemy naszą pomoc w realizacji swoich planów biznesowych. To im wskażemy prawidłową drogę do lepszej przyszłości.

Chcemy, aby przedsięwzięcia, których realizacją zajmować się będzie DKB, przyniosły jak najwięcej korzyści dla całej społeczności dębickiej.

Z wyrazami szacunku

Prezes Stowarzyszenia
Dębicki Klub Biznesu

Zbigniew Nosal

Członkami Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu mogą być osoby fizyczne i prawne

Stowarzyszenie zrzesza Członków:

Zwyczajnych – może być to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, prowadząca działalność gospodarczą bądź zawodowo trudniąca się zarządzaniem przedsiębiorstwem, odznaczająca się odpowiednimi osiągnięciami zawodowymi i wysokimi walorami etyczno-moralnymi, kierująca się w swojej działalności zasadami uczciwości i rzetelności.

Wspierających – może być to osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje wsparcie finansowe na rzecz realizacji celów i zadań Stowarzyszenia, bądź inną formę materialnego wsparcia.

Honorowych – może być to osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia. Członkostwo Honorowe nadaje Rada Stowarzyszenia. Członkowie Honorowi zwolnieni są ze zobowiązań finansowych wobec Stowarzyszenia.

Statut Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu

Tekst jednolity obejmujący zmiany wprowadzone w dniu 02.06 2010 r., 22.06.2011 r. oraz 04.06.2012 r.

Rozdział 1 – Postanowienia ogólne

§1

Tworzy się Stowarzyszenie pod nazwą „Dębicki Klub Biznesu” zwane dalej Klubem.

§2

1. Klub jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą oraz menadżerów. Swoją działalność opiera na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia.

§3

1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Klubu jest miasto Dębica.

§4

Klub działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§5

Klub może używać pieczęci i oznak, które wyróżniają Klub spośród innych organizacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§6

Czas trwania Dębickiego Klubu Biznesu jest nieograniczony.

Rozdział 2 – Cele Klubu i sposoby działania

§7

Celem Klubu jest:
1. Stworzenie forum wspólnego działania środowiska dębickiego biznesu.
2. Promowanie i rozpowszechnianie zasad etyki biznesu oraz budowanie prestiżu przedsiębiorcy.
3. Współdziałanie z organami administracji publicznej w tworzeniu sprzyjających warunków dla działalności gospodarczej.
4. Inicjowanie działań lobbingowych kreujących ziemię dębicką jako atrakcyjnego miejsca dla inwestycji zewnętrznych.
5. Wspieranie, reprezentowanie i ochranianie interesów gospodarczych członków Klubu oraz innych osób prowadzących działalność gospodarczą.
6. Świadczenie pomocy i współpraca w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez członków Klubu działalności gospodarczej.
7. Wspieranie rozwoju regionu, oraz działań na rzecz dobra wspólnego, w tym działalności naukowej, oświatowej i kulturalnej.

§8

Klub realizuje swoje cele przez:
1) podejmowanie społecznie użytecznych przedsięwzięć we współpracy z organami samorządowymi powiatu dębickiego,
2) ocenę i rekomendację projektów gospodarczych opracowanych przez członków klubu,
3) organizowanie szkoleń z zakresu wiedzy gospodarczej, podatkowej i marketingowej,
4) organizowanie paneli dyskusyjnych o problemach z otoczenia gospodarki w regionie i kraju,
5) organizowanie konkursów i programów promocyjnych o tematyce gospodarczej,
6) udział w konsultacjach społecznych, delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych administracji publicznej,
7) organizowanie spotkań towarzyskich oraz imprez promocyjnych i charytatywnych,
8) współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
9) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
10) działalność charytatywną,
11) ochronę i promocję zdrowia,
12) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
13) promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
14) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
15) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
16) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
17) działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
18) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
19) wspieranie i rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
20) wspieranie i rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
21) wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
22) wspieranie i rozwój turystyki i krajoznawstwa,
23) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
24) promocję i organizację wolontariatu,
25) działalność na rzecz:
a) organizacji pozarządowych,
b) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
c) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
d) spółdzielni socjalnych,
e) spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
– w zakresie określonym w pkt 9-25.

§8¹

1. Stowarzyszenie może udzielać wsparcia finansowego osobom fizycznym i prawnym jak również jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej.
2. Stowarzyszenie może w szczególności działać jako organizacja grantodawcza jak również udzielać stypendiów.

§8²

1. Działalność gospodarczą Stowarzyszenie może prowadzić w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Zyski z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczone mogą być tylko w celu realizacji działalności statutowej Stowarzyszenia.

Rozdział 3 – Członkostwo Klubu

§9
1. Członkami Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być Wspierającym Członkiem Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu.

§10

Klub zrzesza Członków:

1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych

§11

1. Członkiem Zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, prowadząca działalność gospodarczą bądź zawodowo trudniąca się zarządzaniem przedsiębiorstwem, odznaczająca się odpowiednimi osiągnięciami zawodowymi i wysokimi walorami etyczno-moralnymi, kierująca się w swojej działalności zasadami uczciwości i rzetelności.
2. Członkiem Wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Klubu, która zadeklaruje wsparcie finansowe na rzecz realizacji celów i zadań Klubu, bądź inną formę materialnego wsparcia.
3. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w rozwój idei Klubu lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Klubu. Członkostwo Honorowe nadaje Rada Klubu. Członkowie Honorowi zwolnieni są ze zobowiązań finansowych wobec Klubu.

§12

1. Członkostwo Klubu jest skuteczne z chwilą wpisu, a ustaje w momencie skreślenia z listy członków.
2. Wpisów i skreśleń dokonuje Zarząd Klubu.
3. Zarząd Klubu podejmuje decyzję o wpisie na listę członków Klubu po zapoznaniu się z treścią deklaracji wypełnionej przez kandydata, rekomendacji dwóch członków Klubu oraz wniesionych przez kandydata opłat członkowskich. Deklaracje i wnioski o wpisanie nowych członków składane są do Zarządu Klubu.
4. Zarząd Klubu może odmówić wpisu, jeśli kandydat w dotychczasowej działalności nie przestrzegał zasad etyki biznesu.

§13

1. Zarząd Klubu decyduje o skreśleniu z listy członków Klubu na wniosek zainteresowanej osoby, albo z własnej inicjatywy.
2. Zarząd Klubu może dokonać skreślenia z własnej inicjatywy, jeśli członek Klubu rażąco naruszył zasad etyki biznesu, bądź znacznie zalega z płatnościami zobowiązań na rzecz Klubu.

§14

Członkowie Klubu mają prawo do:
1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Klubu na zasadach określonych niniejszym statutem.
2. Uczestnictwa w pracach Klubu oraz konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez Klub.
3. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Klubu.
4. Korzystania z pomocy i świadczeń Klubu.
5. Otrzymywania rocznego sprawozdania z prac Klubu.

§15

Członkowie Klubu są zobowiązani do:
1. Aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Klubu.
2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.
3. Regularnego opłacania składek.
4. Dbania o dobre imię Klubu.

§16

Prawa i obowiązki Członków Honorowych i Członków Wspierających określa niniejszy Statut.

Rozdział 4 – Organy Klubu

§17

1. Organami Klubu są:
1.1.Walne Zebranie Członków Klubu.
1.2.Zarząd Klubu.
1.3.Komisja Rewizyjna.
1.4.Rada Klubu.

2. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej Klubu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Dokonują jej pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. Regulacja ta nie ma zastosowania, jeśli skład tych organów uległ zmniejszeniu o więcej niż połowę składu Statutowego.

§18

1. Kadencja wybieralnych władz Klubu tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się poprzez głosowanie.
2. Uchwały władz Klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

Walne Zebranie Członków Klubu

§19

Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu składającą się z wszystkich członków.
1. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje w drodze uchwał.
2. W Walnym Zebraniu Członków Klubu biorą udział:
1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni.
2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Klubu, Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§20

1. Walne Zebranie Członków Klubu może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu odbywa się raz w roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu może odbywać się w każdym czasie wyłącznie na pisemny i uzasadniony wniosek Rady Klubu.
4. Walne Zebranie Członków Klubu przygotowuje i zwołuje Zarząd Klubu.
5. W razie nie zwołania Walnego Zebrania Członków Klubu w ciągu 14 dni od złożenia wniosków, o których mowa w ust. 3 lub przekroczenia terminu, o którym mowa w ust.2, Walne Zebranie Członków Klubu zwołuje niezwłocznie Rada Klubu.
6. W zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Klubu podaje się jego termin, miejsce i proponowany porządek obrad. Jeśli planowana jest zmiana Statutu, to należy podać treść proponowanych zmian. Porządek obrad winien być uzgodniony z Radą Klubu.
7. W Walnym Zebraniu Członków Klubu winno uczestniczyć co najmniej połowa Członków uprawnionych do głosowania. W przypadku mniejszej frekwencji, może zostać wyznaczony drugi termin nawet w godzinę później tego samego dnia. W tym przypadku Walne Zebranie Członków Klubu może obradować skutecznie bez względu na liczbę uczestników. Informacja o takiej możliwości musi być zamieszczona w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie Członków Klubu.

§21

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu zapadają zwykłą większością głosów.
2. Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu w zakresie zmiany Statutu, powołania i odwołania Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Klubu niezbędna jest bezwzględna większość głosów obecnych, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Członków Klubu w pierwszym terminie. W drugim terminie wymóg obecności połowy członków jest nieobowiązujący.
3. Na posiedzeniu każdemu Członkowi zwyczajnemu Klubu przysługuje jeden głos.
4. Członkowie Wspierający Klubu oraz Członkowie Honorowi Klubu biorą udział w Walnym Zebraniu Członków Klubu z głosem doradczym.

§22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:
1. Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Klubu.
2. Powoływanie i odwoływanie Komisji Rewizyjnej.
3. Podejmowanie uchwał w sprawie określania zasad gospodarowania i dysponowania majątkiem Klubu.
4. Zatwierdzanie programów działania Klubu.
5. Uchwalanie Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków Klubu.
6. Uchwalanie zmian Statutu.
7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
8. Udzielanie Zarządowi Klubu i Komisji Rewizyjnej corocznego absolutorium z wykonania obowiązków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu.

§23

Posiedzenia Walnego Zebrania Członków Klubu otwiera przewodniczący, który jest wybierany przez Zebranie w głosowaniu jawnym.

Zarząd Klubu

§24

1. Zarząd Klubu kieruje bieżącą działalnością Klubu i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Zarząd Klubu jest upoważniony do decydowania we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych w niniejszym statucie dla innych organów.
3. Zarząd może udzielać pełnomocnictw zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§25

1. Zarząd Klubu składa się z 3-6 Członków: Prezesa Zarządu i Członków Zarządu wybieranych na trzyletnią kadencję spośród Członków Zwyczajnych Klubu.
2. Prezesa Zarządu Klubu powołuje Rada Klubu spośród wybranych przez Walne Zebranie Członków Klubu Członków Zarządu.

§26

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1. Składanie oświadczeń w imieniu Klubu.
2. Prowadzenie spraw służących realizacji celów Klubu.
3. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu.
4. Przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Klubu corocznych sprawozdań.
5. Przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Klubu projektu budżetu na rok następny.
6. Podejmowanie uchwał w sprawie organizacji i funkcjonowania Biura Klubu oraz zatrudniania pracowników – po uzgodnieniu z Radą Klubu.
7. W przypadku konieczności kooptacji o której mowa w § 17 ust 2, kandydatów wskazuje Rada Klubu.
8. Wpisywanie nowych Członków na listę Członków Klubu oraz dokonywanie skreśleń.
9. Ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz wymagań dotyczących Członków Wspierających i Honorowych Klubu.

§27

1. Prezes kieruje pracami Zarządu i przewodniczy jego posiedzeniom.
2. Prawo do reprezentowania Klubu na zewnątrz ma każdy członek Zarządu Stowarzyszenia działający samodzielnie, w stosunku do zobowiązań ,których wysokość nie przekracza kwoty 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), a powyżej tej kwoty Prezes Zarządu Klubu z członkiem Zarządu Klubu działający łącznie.

§28

1. Posiedzenia Zarządu Klubu zwoływane są przez Prezesa Zarządu Klubu, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu.
3. Do składania oświadczeń w imieniu Zarządu wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§29

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym i nadzorującym działalność Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 Członków wybieranych spośród Członków Zwyczajnych Klubu na trzyletnią kadencję.
3. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

§30

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie działalności finansowej Klubu pod względem legalności, celowości i gospodarności oraz zgodności z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków Klubu.
2. Składanie Walnemu Zebraniu Członków Klubu sprawozdania z kontroli finansowej.
3. Składanie wniosków na Walne Zebranie Członków Klubu w sprawie absolutorium dla Zarządu Klubu.

§31

Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu do dokumentów finansowych Klubu oraz prawo żądania informacji związanych z działalnością Klubu.

Rada Klubu

§32

1. Radę Klubu tworzą osoby fizyczne będące Członkami Zwyczajnymi Klubu od co najmniej trzech lat.
2. Staż niezbędny do uzyskania prawa zasiadania w Radzie Klubu liczy się od dnia wpisu na listę członków Klubu.
3. Członek Rady Klubu może zrezygnować z uczestnictwa w Radzie Klubu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na ręce Przewodniczącego Rady Klubu, którym jest każdorazowo Prezes Zarządu Klubu.
4. Rada Klubu podejmuje decyzje w formie uchwał bezwzględną większością głosów. Członek Rady Klubu posiada jeden głos.
5. Członkowie Rady Klubu mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady także przez pełnomocników.
6. Rada Klubu może wykluczyć Założyciela ze swojego grona wyłącznie z powodu rażącego złamania zasad przyjętych jako obowiązujące w pracach Rady Klubu. Tajne głosowanie w tej sprawie przeprowadza się na specjalnie zwołanym posiedzeniu, a wykluczenie wymaga jednomyślności pozostałych członków Rady Klubu.
7. Rada Klubu uchwala swój regulamin działania.
8. Ponadto Rada Klubu:
8.1 (skreślony).
8.2 ustala długofalowe plany działania Klubu.
8.3 uchwala roczne plany finansowe Klubu.
8.4 (skreślony).
8.5 przedstawia kandydatów na Członków Zarządu oraz wybiera Prezesa Zarządu spośród Członków Zarządu powołanych przez Walne Zebranie Członków Klubu.
8.6 wnioskuje do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu i zwołuje je zastępczo w razie konieczności.
8.7 uzgadnia projekt porządku obrad Walnego Zebrania Członków Klubu.
8.8 podejmuje uchwały w sprawie zakładania przez Klub, bądź przystępowania przez Klub do innych organizacji.

Rozdział 5 – Organizacja Klubu

§33

1. Biurem Klubu kieruje Dyrektor Biura.
2. Dyrektora Biura oraz innych pracowników zatrudnia Zarząd Klubu po uzyskaniu akceptacji Rady Klubu.

§34

1. Do zadań Dyrektora Klubu należy:
2. Zapewnienie obsługi techniczno-organizacyjnej dla Walnego Zebrania Członków Klubu, Zarządu Klubu oraz doraźnych zespołów roboczych.
3. Organizacja spotkań klubowych.
4. Bieżące administrowanie sprawami Klubu.

Rozdział 6 – Majątek Klubu

§35

Majątek Klubu tworzą składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dochody z ofiarności publicznej, dochody z własnej działalności.

§36

1. Majątkiem Klubu zarządza Zarząd.
2. Do składania w imieniu Klubu oświadczeń woli upoważniony jest każdy członek Zarządu Stowarzyszenia działający samodzielnie, w stosunku do zobowiązań których wysokość nie przekracza kwoty 100.00,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), a powyżej tej kwoty Prezes Zarządu Klubu z członkiem Zarządu Klubu działający łącznie.
3. Dochody Klubu są w całości wykorzystywane na działalność statutową Klubu.

Rozdział 7 – Postanowienia końcowe

§37

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków.
2. Uchwała w sprawie rozwiązania Klubu określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel na jaki ma być użyty majątek Klubu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

§38

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu funkcjonuje od lipca 2006 roku oferując następujące usługi:

Cele Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu:

 1. Promocja i rozpowszechnianie zasad etyki biznesu oraz budowanie prestiżu przedsiębiorcy.
 2. Współdziałanie z organami administracji publicznej w tworzeniu sprzyjających warunków dla działalności gospodarczej.
 3. Inicjowanie działań lobbingowych kreujących ziemię dębicką jako atrakcyjnego miejsca dla inwestycji zewnętrznych.
 4. Wspieranie, reprezentowanie i ochranianie interesów gospodarczych Członków Stowarzyszenia oraz innych osób prowadzących działalność gospodarczą.
 5. Świadczenie pomocy i współpraca w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez Członków Stowarzyszenia działalności gospodarczej.
 6. Wspieranie rozwoju regionu oraz działań na rzecz dobra wspólnego, w tym działalności naukowej, oświatowej i kulturalnej.
 7. Podejmowanie społecznie użytecznych przedsięwzięć we współpracy z organami samorządowymi powiatu dębickiego.
 8. Ocenianie i rekomendacja projektów gospodarczych opracowanych przez Członków Stowarzyszenia.
 9. Organizacja szkoleń z zakresu wiedzy gospodarczej, podatkowej i marketingowej.
 10. Organizacja paneli dyskusyjnych o problemach z otoczenia gospodarki w regionie i kraju.
 11. Organizacja konkursów i programów promocyjnych o tematyce gospodarczej.
 12. Udział w konsultacjach społecznych, delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych administracji publicznej.
 13. Organizacja spotkań towarzyskich oraz imprez promocyjnych i charytatywnych.
 14. Współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.

Od lipca 2006 roku Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu*:

 • bezpłatnie zorganizowało 286 szkoleń, w których udział wzięło 2.926 osoby
 • bezpłatnie zorganizowało 18 konferencji promujących przedsiębiorczość w których udział wzięło 1.680 osób
 • bezpłatnie zorganizowało szkolenie dla 22 kobiet, z których 6 otrzymało bezpłatną dotację zwrotną na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 11.500 zł
 • przy współpracy z Fundacją „Twoja SZANSA” pozyskało stypendia dla studentów powiatu dębickiego na łączną wartość 29.970 PLN
 • przy współpracy z indywidualnymi darczyńcami i przedsiębiorcami pozyskało stypendia dla studentów powiatu dębickiego na łączną wartość 155.560 PLN
 • pozyskało grant w wysokości 3.750 PLN na realizację projektu wspierającego wyjazd wychowanków Dębickiego Domu Dziecka „Hanka” na wakacje – „Razem możemy więcej – wspieramy dębicki dom dziecka – wakacje marzeń”
 • pozyskało grant w wysokości 19.000 PLN na realizację projektu – „Opracowanie Informatora Rynku Pracy i Zawodów w Powiecie Dębickim – szkolne koła dziennikarskie”
 • pozyskało grant w wysokości 169.200 PLN na bezpłatny kurs szkoleniowy dla 45 kobiet w takich zawodach jak: sprzedawca-handlowiec, pracownik administracyjno-biurowy, obsługa kadrowo-finansowa w firmie handlowej
 • pozyskało grant w wysokości 82.360 PLN na realizację projektu nakierowanego na powstrzymanie migracji zarobkowej – „Zostańcie w Dębicy”
 • pozyskało grant w wysokości 132.587 PLN na realizację projektu nakierowanego na promowanie przedsiębiorczości wśród przedstawicieli III sektora – „Inkubator Organizacji Pozarządowych Powiatu Dębickiego”
 • pozyskało grant w wysokości 268.827 PLN na realizację projektu nakierowanego na promowanie postaw przedsiębiorczości wśród uczniów II i III klas szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – „Szkoła Młodych Przedsiębiorców – popodnoszenie kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego z obszaru przedsiębiorczości, ICT i języka angielskiego”
 • pozyskało grant w wysokości 330.000 PLN na realizację projektu – „Działaj Lokalnie” – nakierowanego na aktywizację lokalnej społeczności w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce – edycja 2010-2016
 • pozyskało grant w wysokości 1.353.052 PLN na realizację projektu „AKCELERATOR” – nakierowanego na podnoszenie własnej wiedzy poprzez szkolenia językowe, interpersonalne i informatyczne dla pracowników i właścicieli firm z powiatów: dębickiego, jasielskiego, mieleckiego i ropczycko-sędziszowskiego
 • pozyskało grant w wysokości 1.851.940 PLN na realizację projektu „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” – nakierowanego na wspieranie lokalnych inicjatyw i przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa podkarpackiego (projekt realizowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014)
 • poprzez nawiązaną współpracę z innymi instytucjami o podobnym profilu działalności, instytucjami szkoleniowymi, firmami konsultingowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi do Dębicy „ściągnęliśmy” ponad 8 mln PLN, które w całości zostały wydane na organizowane przedsięwzięcia na rzecz mieszkańców naszego regionu
 • ze środków własnych na cele wspierające działalność innych osób i instytucji przekazało 38.610 PLN
 • poprzez współpracę z instytucjami prowadzącymi projekty dotowane ze środków Unii Europejskiej zorganizowało 120 godzinny kurs j. angielskiego dla 96 osób, 36 godzinny kurs podstaw obsługi komputera dla 60 osób, 40 godzinny kurs programu Microsoft Excel 2007 dla 30 osób, 40 godzinny kurs programu Open Office dla 12 osób
 • ponadto: zorganizowaliśmy „I i II Dębickie Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości” w których udział wzięło około 10.000 osób, wystawę handlowo-gospodarczą „Weekend z Dębickim Produktem” w którym udział wzięło około 12.000 osób, branżowe „Spotkanie z gastronomią” w której udział wzięło około 130 osób, „I i II Forum Gospodarcze Przedsiębiorców powiatu dębickiego” w którym udział wzięło w sumie 190 osób oraz „I Kongres na rzecz rozwoju powiatu dębickiego pod hasłem: Przedsiębiorcy – Samorząd – Rozwój” w którym udział wzięło 124 osoby – nasza organizacja była także współorganizatorem trzech edycji „Forum Kobiet Przedsiębiorczych”
 • zajmujemy się działalnością wydawniczą poprzez wydawanie dwumiesięcznika „Praca i przedsiębiorczość”
 • promujemy przedsiębiorców powiatu dębickiego poprzez akcje promocyjno-informacyjne.

Zapraszamy więc firmy zainteresowane przystąpieniem do naszego Stowarzyszenia – naszą misją jest: „Działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i wspierania społeczności lokalnej naszego regionu” – Członkowie Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu.

 

*Aktualizacja 7 listopada 2016 roku

Informacje o serwisie

Portal internetowy www.karierawdebicy.pl powstał w ramach projektu „Zostańcie w Dębicy – cykl działań aktywizacyjnych i informacyjno-promocyjnych na rzecz powstrzymania migracji zarobkowych mieszkańców powiatu dębickiego” finansowanego w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Work in Poland”, realizowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z Warszawy.

W ramach projektu przewidziano m.in. stworzenie portalu internetowego w którym zamieszczane będą ogłoszenia o pracę, informacje o realizowanych kursach i szkoleniach na terenie powiatu dębickiego, wszelkiego rodzaju poradniki związane z rynkiem pracy i przedsiębiorczością i wiele innych, których głównym celem są działania informacyjno-promocyjne, mające wpływ na powstrzymanie migracji zarobkowych.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: „Zostańcie w Dębicy” – cykl działań aktywizacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych na rzecz powstrzymania migracji zarobkowej.

Okres realizacji projektu: maj 2008 – grudzień 2008

Beneficjentami ostatecznymi projektu biorącymi udział bezpośrednio w działaniach są:

 • uczniowie klas III szkół ponadgimnazjalnych w roku szk. 2008/09 powiatu dębickiego ok. 3.000 osób
 • rodzice uczniów biorących udział w projekcie ok. 2.500 osób
 • osoby bezrobotne z niskimi kwalifikacjami z dziedziny ICT – 100 osób
 • uczniowie szkół gimnazjalnych – klasy III w roku szk. 2008/09 ok. 2.000 osób – uczestnicy II Dębickich Targów Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości

Beneficjentami ostatecznymi projektu biorącymi udział pośrednio w działaniach są:

 • mieszkańcy powiatu dębickiego w wieku produkcyjnym (18 – 65 lat) – ok. 82 000 osób
 • osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Dębicy – ok. 7.000 osób
 • osoby bezrobotne, nie zarejestrowane w PUP w Dębicy – ok. 8.000 osób

 

Projekt skierowany jest do uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego oraz osób bezrobotnych. Tematyka działań planowanych w projekcie odnosi się do lokalnych i bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem na rynku pracy osób migrujących lub planujących migrację, czy też osób powracających z migracji zarobkowej. Główną ideą projektu są działania informacyjno-promocyjne skierowane do młodych osób, którzy podejmują decyzję o wybraniu własnej drogi kariery zawodowej oraz działania aktywizacyjne z zakresu podnoszenia kwalifikacji z dziedziny wykorzystania nowych technologii przez osoby bezrobotne w poszukiwaniu pracy. Podejmowane działania, mają przyczynić się do podnoszenia świadomości młodych ludzi związanych z wyborem przyszłego zawodu spójnego i wymaganego przez lokalny rynek pracy, ujednolicenia i szerokiej promocji informacji o zawodach deficytowych i nadwyżkowych lokalnego rynku pracy poprzez zadbanie „u źródła” w podjęciu decyzji o rozwoju kariery zawodowej dostosowanej do potrzeb przedsiębiorców powiatu dębickiego, a co za tym idzie zmniejszenie bezrobocia oraz powstrzymanie migracji zarobkowej nie tylko za granicę kraju, ale również do dużych ośrodków przemysłowych.

Działania:

Rozpoczęcie projektu przewiduje się na 1.V.2008 r. Działania podejmowane na rzecz realizacji projektu zostały zaplanowane tak, aby każde z nich były spójne, realne i miały wpływ na rozwiązanie celów szczegółowych i celu głównego projektu. Większość zadań to działania promocyjno-informacyjne z wykorzystaniem różnych narzędzi. Podejmowane działania to:

 1. organizacja konferencji inaugurującej projekt – 1 miesiąc – uczestnictwo około 50 osób
 2. przeprowadzenie badań wśród młodzieży szkolnej przez socjologa/analityka w celu stworzenia broszurki o migracjach, doborze kariery zawodowej oraz zawodach deficytowych i nadwyżkowych dla uczniów oraz rodziców – 2 miesiące – 3.000 osób
 3. stworzenie portalu internetowego: www.karierawdebicy.pl, skierowanego do osób bezrobotnych i pracodawców powiatu dębickiego z ogłoszeniami o pracę oraz bazą danych CV, informacją o kursach, szkoleniach, poradniki zawodowe, wywiady z przedsiębiorcami, informacje o przedsiębiorstwach itp. – 3 miesiące 2008 r.
 4. stworzenie reportażu DVD o plusach i minusach migracji zarobkowej z przeznaczeniem dla 5.000 osób – 2 miesiące
 5. spotkania młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z psychologiem/pedagogiem w celu przedstawienia wyników badań o migracjach, wskazaniu dobrych i złych stron migracji zarobkowej oraz spotkania z doradcą zawodowym w celu wskazania zawodów deficytowych i niszowych oraz ukierunkowania młodzieży szkolnej w doborze własnej kariery zawodowej – 2 miesiące – ok. 3.000 osób
 6. przekazanie rodzicom uczniów szkół ponadgimnazjalnych broszurki – 2 miesiące – ok. 2.500 osób
 7. organizacja II Dębickich Targów Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości – 3 miesiące – udział 50 wystawców (przedsiębiorcy, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły wyższe, instytucje rynku pracy) udział około 3.000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, udział około 2.000: uczniów szkół gimnazjalnych, mieszkańców Dębicy, osób pracujących i bezrobotnych
 8. wydawanie dodatku „Praca i przedsiębiorczość” w cyklu dwumiesięcznym przez Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, zawierające ogłoszenia o pracę spójne z portalem internetowym – 8 miesięcy – 4 wydania po 9.000 sztuk nakładu każde
 9. zakup, montaż i aktualizacja 4 tablic informacyjnych na których znajdować się będą m.in. ogłoszenia o pracę zamieszczane przez przedsiębiorców i aktualizowane z tygodniową częstotliwością w lokalach użyteczności publicznej w Dębicy – Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Miejski, Urząd Skarbowy, Szpital – 2 miesiące
 10. organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych: „Wykorzystanie nowych technologii do poszukiwania pracy” – 4 miesiące – 100 osób
 11. zakup i montaż infokiosku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dębicy podłączonego tylko z portalem internetowym, ogłoszeniami o pracę – 1 miesiąc z przeznaczeniem średnio dla ok. 100 osób miesięcznie
 12. bezpłatne udostępnienie stanowiska komputerowego dla osób bezrobotnych do poszukiwania pracy – 8 miesięcy

 

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w projekcie

W planowanych działaniach zaplanowano również te, które wykorzystują nowoczesne technologie. Są to:

 1. stworzenie portalu internetowego: www.karierawdebicy.pl – odbiorcami tworzonego produktu będą osoby bezrobotne, pracujące, młodzież kończąca edukację. O ile dwie ostatnie grupy w swoim życiu na jakimś stopniu spotkały się z zastosowaniem i wykorzystaniem nowych technologii, tak pierwsza grupa może mieć z tym wielki problem – stąd działanie opisane w punkcie 5. Portal podzielony zostanie na 8 modułów: ogłoszenia o pracę, poszukuje pracy – baza CV, kursy i szkolenia, poradniki zawodowe, informacje o dębickich przedsiębiorstwach – gdzie szukać pracy, aktualności gospodarcze, miejsca do inwestycji w Dębicy (dział skierowany do potencjalnych inwestorów, którzy lokując się w Dębicy, tworzą dodatkowe miejsca pracy), Edukacja w którym umieszczone będą na bieżąco kierunki edukacji w szkołach powiatu dębickiego
 2. stworzenie reportażu DVD o plusach i minusach migracji zarobkowej – zaplanowano wyprodukowanie 5.000 kopii w celu wręczenia uczestnikom organizowanych targów w ramach projektu. Ten sposób komunikacji z b.o. zapewnia dodatkową możliwość przekonania osoby oglądającej o rozsądku i słuszności podejmowanych decyzji związanych z dalszym rozwojem kariery zawodowej
 3. spotkania młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z psychologiem/pedagogiem oraz z doradcą zawodowym – podczas tych spotkań planuje się omawianie problemu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz przedstawienie możliwości i funkcjonowania tworzonego portalu internetowego w ramach projektu
 4. wydawanie dodatku „Praca i przedsiębiorczość” – każda kopia drukowanego dodatku w formie elektronicznej zamieszczana jest zawsze na stronach internetowych portalów dębickich – średnio czyta ją dodatkowo około 1.600 osób w tym ponad 60% z zagranicy (badania na podstawie 10 miesięcznej statystyki ściągnięć i odwiedzin strony internetowej lidera projektu)
 5. organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych: „Wykorzystanie nowych technologii do poszukiwania pracy” w tym m.in. popularyzacja portalu: www.karierawdebicy.pl oraz nauka tworzenia CV z wykorzystaniem aplikacji biurowych (Microsoft Office Word, OppenOffice)
 6. zakup i montaż infokiosku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dębicy – działanie to skierowane jest nie tylko do petentów odwiedzających Urząd Miejski, ale również osób bezrobotnych po to aby bezpłatnie mogli przeglądać portal www.karierawdebicy.pl ze szczególnym uwzględnieniem podstrony z ogłoszeniami o pracę – infokiosk z ekranem dotykowym zapewni łatwe w obsłudze poruszanie się dla osób nie poruszających się biegle w świecie nowoczesnych technologii
 7. bezpłatne udostępnienie stanowiska komputerowego dla osób bezrobotnych do poszukiwania pracy – stanowisko komputerowe wraz z dostępem do Internetu dostępne będzie w siedzibie stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. W każdej chwili osoba poszukująca pracy będzie mogła skorzystać z jego możliwości. Na miejscu przebywać będzie również osoba, która przeszkoli zainteresowanego z obsługi portalu www.karierawdebicy.pl, czy też pomoże napisać i wysłać CV do potencjalnego pracodawcy.

Rezultat ogólny: powstrzymanie migracji zarobkowej przy wykorzystaniu narzędzi informacyjno-promocyjnych w celu wskazania odpowiednio dobranego kształcenia zawodowego, zgodnego z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Rezultaty szczegółowe:

 1. wskazanie uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych niszowych zawodów i pozytywnych efektów przy wyborze kształcenia zawodowego spójnego z lokalnym rynkiem pracy – efekt spodziewany: wybór kierunków zawodowych w roku szkolnym i akademickim 2009/2010
 2. ujednolicenie standardów ogłoszeń i wskazywanie przedsiębiorcom szerokich form komunikacji/narzędzi pozyskiwania pracowników – efekt spodziewany: stworzenie bazy danych z aktualnymi ogłoszeniami o pracę, aktualizowanymi na bieżąco
 3. wskazywanie za pomocą broszurki informacyjnej oraz reportażu DVD plusów i minusów migracji zarobkowej – efekt spodziewany: powstrzymanie migracji zarobkowej w przypadku osób chcących wyjechać czy też doradztwo osobom wyjeżdżającym w zakresie zagrożeń wynikających z podjętej decyzji. W reportażu przewiduje się wywiady z osobami, które były i które wróciły z migracji zarobkowej, a także z osobami które aktualnie są na migracji zarobkowej i które mogą coś na ten temat powiedzieć. Elementem spójnym poradnika DVD będą wywiady i krótkie reportaże z przedsiębiorstw o kierunkach zawodowych, których zadaniem będzie działalnie na podświadomość osoby chcącej podjąć decyzję o kształceniu ogólnym nie spójnym z lokalnym rynkiem pracy
 4. budowanie partnerskich relacji pomiędzy przedsiębiorcami, a instytucjami odpowiedzialnymi za kierowanie i nadzór nad edukacją (organy prowadzące, dyrektorzy szkół, instytucje otoczenia biznesu, instytucje szkoleniowe) – efekt spodziewany: dostosowywanie oferty edukacyjnej i szkoleniowej do potrzeb lokalnego rynku pracy
 5. popularyzacja narzędzi informatycznych wśród osób bezrobotnych jako narzędzie do poszukiwania pracy – efekt spodziewany: podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych z zakresu stosowania i używania nowych technologii
 6. popularyzacja specjalistycznych zawodów w powiecie dębickim – efekt spodziewany: napływ nowych pracowników w latach 2009-2013 z wykształceniem kierunkowym, specjalistycznym, zawodowym, inżynierskim (tokarz, ferezer, programista i operator maszyn CNC, spawacz, operator obrabiarek skrawających, operator wózków widłowych, monter elektronik/elektryk, drukarz, informatyk, złotnik, cieśla, murarz, tynkarz, logistyk, spedytor, kierowca kat. C+E)

GRANTODAWCY I PARTNERZY

Grantodawcy:

 • Polsko Amerykańska Fundacja Wolności – www.pafw.pl
 • Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z Warszawy – www.fise.org.pl

Partnerzy:

 • Młodzieżowe Centrum Kariery w Dębicy – doradztwo zawodowe i spotkania z młodzieżą szkolną, opieka nad portalem internetowym, promocja projektu wśród młodzieży.
 • Urząd Miejski w Dębicy – wparcie przy organizacji II Dębickich Targów Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości oraz bezpłatne użyczenie miejsca wraz z opłatami na ustawienie Infokiosku komputerowego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dębicy.
 • Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy – wsparcie działań promocyjnych i rekrutacyjnych podczas naboru osób bezrobotnych do szkoleń informatycznych.
 • Doradcy zawodowi szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego – działania organizacyjne podczas spotkań z młodzieżą szkolną
 • Dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – współpraca przy realizacji części projektu dotyczącej uczestnictwa uczniów w II Dębickich Targach Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości
 • Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy

Patronat medialny:

Tygodnik Obserwator lokalny

JAK ZAMIEŚCIĆ INFORMACJE ?
Osoby, firmy, przedsiębiorstwa czy też instytucje zainteresowane bezpłatnym umieszczeniem informacji wpisującej się w działalność portalu prosimy o przesyłanie załączonej treści w formie pliku tekstowego (txt) wraz ze zdjęciami (jpg) na adres Biura Informacji Biznesowej, które działa przy Stowarzyszeniu Dębicki Klub Biznesu – dane teleadresowe można odnaleźć w sekcji „Kontakt” – redakcja zastrzega sobie jednak prawo do nie umieszczenia informacji bez podawania przyczyny.

Do współpracy zapraszamy również osoby pragnące na stałe zamieszczać informacje spójne z polityką portalu: www.karierawdebicy.pl

 

Stosujemy pliki cookies w celach statystycznych i marketingowych. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.