Przetwarzanie danych

Klauzula informacyjna Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu dla Programu „Działaj Lokalnie”

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuje się, iż: w ramach świadczenia usług dostępu do generatora wniosków aplikacyjnych programu „Działaj Lokalnie” (dalej: Program):

1. Administrator danych osobowych:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu z siedzibą w Dębicy (39-200), Fabryczna 12, (dalej jako: „Administrator”).

2. Dane osobowe przetwarzane będą:
a) w ramach realizacji działań związanych z Programem – do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umów (umożliwienie złożenia wniosku, ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków), realizacji zawartych umów, w tym takich celów jak uzgodnienie sposobu realizacji umowy, spełnienia świadczeń wzajemnych, rozliczenia, oceny przedmiotu umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
b) w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności, w szczególności na podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach w tym dotyczących sprawozdawczości merytorycznej i finansowej, oraz księgowych i podatkowych, z zakresu realizacji zadań statutowych/publicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
c) jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę, w celach informowania o działaniach Administratora i jego partnerów oraz pozyskiwania partnerów i środków finansowych dotyczących prowadzonej przez Administratora działalności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
d) w celu dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych w związku ze złożonymi wnioskami lub realizowanymi grantami w ramach Programu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
e) do wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym: statystyki, komunikacji i raportowania wewnętrznego Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
f) w zakresie ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez Administratora poprzez zapewnienie integralności kopii zarchiwizowanych/zapasowych/awaryjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
g) w zakresie innym niż wynikający z monitoringu wizyjnego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – Administrator w tym zakresie może przetwarzać Pani/Pana wizerunek, jeżeli dobrowolnie zostanie przez Panią/Pana przekazany do Administratora (zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

3. Okres przechowywania danych
a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów przetwarzania, tj.:
– dla dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową, w ramach której i w związku z którą Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane,
– do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami kodeksu cywilnego;
b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności statutowej (np. przepisami prawa o stowarzyszeniach, przepisami księgowymi i przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego i wolontariatu) – przez okresy wskazane w tych przepisach lub przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora;
c) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody;
d) w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, dla wewnętrznych celów administracyjnych Administratora oraz ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez Administratora, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora (nie dłużej jednak niż przez 10 lat) stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

4. Odbiorca danych osobowych
a) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
b) Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy/współpracownicy i tylko w niezbędnym zakresie – w związku z przetwarzaniem danych we wskazanych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
– podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), tj. obsługa księgowo-kadrowa, usługi IT, obsługa prawna, partnerzy w realizacji celów statutowych Administratora, podmioty świadczące usługi z zakresu monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji,
– odrębnym administratorom, w szczególności:
– operatorowi Programu (Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, ul. Marszałkowska 6/6, 00-590 Warszawa)
– fundatorowi Programu (Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, której obowiązki jako administratora w zakresie wynikającym z RODO realizuje Przedstawicielstwo w Polsce Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa),
– podmiotom partnerskim udzielającym finansowania/wsparcia na rzecz Programu
– Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych, za wyjątkiem danych przekazywanych fundatorowi Programu, które mogą być przekazywane przez fundatora do USA.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych (art. 15 RODO),
b) prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
c) prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
e) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
g) prawo wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO).

6. Sposób realizacji praw Jest Pani/Pan uprawniona/y do zgłoszenia realizacji swoich praw, o których mowa w punkcie 5 poprzez:
a) adres e-mail: poczta@dkb.info.pl;
b) adres korespondencyjny: ul. Fabryczna 12, 39-200 Dębica;
c) telefon kontaktowy: 14 681 90 30.

7. Skarga do organu nadzorczego
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres organu, tj. ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

8. Zautomatyzowane przetwarzanie danych
Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w szczególności w oparciu o profilowanie

Stosujemy pliki cookies w celach statystycznych i marketingowych. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.