O serwisie

Informacje o serwisie

Portal internetowy www.karierawdebicy.pl powstał w ramach projektu „Zostańcie w Dębicy – cykl działań aktywizacyjnych i informacyjno-promocyjnych na rzecz powstrzymania migracji zarobkowych mieszkańców powiatu dębickiego” finansowanego w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Work in Poland”, realizowanego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z Warszawy.

W ramach projektu przewidziano m.in. stworzenie portalu internetowego w którym zamieszczane będą ogłoszenia o pracę, informacje o realizowanych kursach i szkoleniach na terenie powiatu dębickiego, wszelkiego rodzaju poradniki związane z rynkiem pracy i przedsiębiorczością i wiele innych, których głównym celem są działania informacyjno-promocyjne, mające wpływ na powstrzymanie migracji zarobkowych.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: „Zostańcie w Dębicy” – cykl działań aktywizacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych na rzecz powstrzymania migracji zarobkowej.

Okres realizacji projektu: maj 2008 – grudzień 2008

Beneficjentami ostatecznymi projektu biorącymi udział bezpośrednio w działaniach są:

 • uczniowie klas III szkół ponadgimnazjalnych w roku szk. 2008/09 powiatu dębickiego ok. 3.000 osób
 • rodzice uczniów biorących udział w projekcie ok. 2.500 osób
 • osoby bezrobotne z niskimi kwalifikacjami z dziedziny ICT – 100 osób
 • uczniowie szkół gimnazjalnych – klasy III w roku szk. 2008/09 ok. 2.000 osób – uczestnicy II Dębickich Targów Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości

Beneficjentami ostatecznymi projektu biorącymi udział pośrednio w działaniach są:

 • mieszkańcy powiatu dębickiego w wieku produkcyjnym (18 – 65 lat) – ok. 82 000 osób
 • osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP w Dębicy – ok. 7.000 osób
 • osoby bezrobotne, nie zarejestrowane w PUP w Dębicy – ok. 8.000 osób

 

Projekt skierowany jest do uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego oraz osób bezrobotnych. Tematyka działań planowanych w projekcie odnosi się do lokalnych i bieżących problemów związanych z funkcjonowaniem na rynku pracy osób migrujących lub planujących migrację, czy też osób powracających z migracji zarobkowej. Główną ideą projektu są działania informacyjno-promocyjne skierowane do młodych osób, którzy podejmują decyzję o wybraniu własnej drogi kariery zawodowej oraz działania aktywizacyjne z zakresu podnoszenia kwalifikacji z dziedziny wykorzystania nowych technologii przez osoby bezrobotne w poszukiwaniu pracy. Podejmowane działania, mają przyczynić się do podnoszenia świadomości młodych ludzi związanych z wyborem przyszłego zawodu spójnego i wymaganego przez lokalny rynek pracy, ujednolicenia i szerokiej promocji informacji o zawodach deficytowych i nadwyżkowych lokalnego rynku pracy poprzez zadbanie „u źródła” w podjęciu decyzji o rozwoju kariery zawodowej dostosowanej do potrzeb przedsiębiorców powiatu dębickiego, a co za tym idzie zmniejszenie bezrobocia oraz powstrzymanie migracji zarobkowej nie tylko za granicę kraju, ale również do dużych ośrodków przemysłowych.

Działania:

Rozpoczęcie projektu przewiduje się na 1.V.2008 r. Działania podejmowane na rzecz realizacji projektu zostały zaplanowane tak, aby każde z nich były spójne, realne i miały wpływ na rozwiązanie celów szczegółowych i celu głównego projektu. Większość zadań to działania promocyjno-informacyjne z wykorzystaniem różnych narzędzi. Podejmowane działania to:

 1. organizacja konferencji inaugurującej projekt – 1 miesiąc – uczestnictwo około 50 osób
 2. przeprowadzenie badań wśród młodzieży szkolnej przez socjologa/analityka w celu stworzenia broszurki o migracjach, doborze kariery zawodowej oraz zawodach deficytowych i nadwyżkowych dla uczniów oraz rodziców – 2 miesiące – 3.000 osób
 3. stworzenie portalu internetowego: www.karierawdebicy.pl, skierowanego do osób bezrobotnych i pracodawców powiatu dębickiego z ogłoszeniami o pracę oraz bazą danych CV, informacją o kursach, szkoleniach, poradniki zawodowe, wywiady z przedsiębiorcami, informacje o przedsiębiorstwach itp. – 3 miesiące 2008 r.
 4. stworzenie reportażu DVD o plusach i minusach migracji zarobkowej z przeznaczeniem dla 5.000 osób – 2 miesiące
 5. spotkania młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z psychologiem/pedagogiem w celu przedstawienia wyników badań o migracjach, wskazaniu dobrych i złych stron migracji zarobkowej oraz spotkania z doradcą zawodowym w celu wskazania zawodów deficytowych i niszowych oraz ukierunkowania młodzieży szkolnej w doborze własnej kariery zawodowej – 2 miesiące – ok. 3.000 osób
 6. przekazanie rodzicom uczniów szkół ponadgimnazjalnych broszurki – 2 miesiące – ok. 2.500 osób
 7. organizacja II Dębickich Targów Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości – 3 miesiące – udział 50 wystawców (przedsiębiorcy, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły wyższe, instytucje rynku pracy) udział około 3.000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, udział około 2.000: uczniów szkół gimnazjalnych, mieszkańców Dębicy, osób pracujących i bezrobotnych
 8. wydawanie dodatku „Praca i przedsiębiorczość” w cyklu dwumiesięcznym przez Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, zawierające ogłoszenia o pracę spójne z portalem internetowym – 8 miesięcy – 4 wydania po 9.000 sztuk nakładu każde
 9. zakup, montaż i aktualizacja 4 tablic informacyjnych na których znajdować się będą m.in. ogłoszenia o pracę zamieszczane przez przedsiębiorców i aktualizowane z tygodniową częstotliwością w lokalach użyteczności publicznej w Dębicy – Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Miejski, Urząd Skarbowy, Szpital – 2 miesiące
 10. organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych: „Wykorzystanie nowych technologii do poszukiwania pracy” – 4 miesiące – 100 osób
 11. zakup i montaż infokiosku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dębicy podłączonego tylko z portalem internetowym, ogłoszeniami o pracę – 1 miesiąc z przeznaczeniem średnio dla ok. 100 osób miesięcznie
 12. bezpłatne udostępnienie stanowiska komputerowego dla osób bezrobotnych do poszukiwania pracy – 8 miesięcy

 

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w projekcie

W planowanych działaniach zaplanowano również te, które wykorzystują nowoczesne technologie. Są to:

 1. stworzenie portalu internetowego: www.karierawdebicy.pl – odbiorcami tworzonego produktu będą osoby bezrobotne, pracujące, młodzież kończąca edukację. O ile dwie ostatnie grupy w swoim życiu na jakimś stopniu spotkały się z zastosowaniem i wykorzystaniem nowych technologii, tak pierwsza grupa może mieć z tym wielki problem – stąd działanie opisane w punkcie 5. Portal podzielony zostanie na 8 modułów: ogłoszenia o pracę, poszukuje pracy – baza CV, kursy i szkolenia, poradniki zawodowe, informacje o dębickich przedsiębiorstwach – gdzie szukać pracy, aktualności gospodarcze, miejsca do inwestycji w Dębicy (dział skierowany do potencjalnych inwestorów, którzy lokując się w Dębicy, tworzą dodatkowe miejsca pracy), Edukacja w którym umieszczone będą na bieżąco kierunki edukacji w szkołach powiatu dębickiego
 2. stworzenie reportażu DVD o plusach i minusach migracji zarobkowej – zaplanowano wyprodukowanie 5.000 kopii w celu wręczenia uczestnikom organizowanych targów w ramach projektu. Ten sposób komunikacji z b.o. zapewnia dodatkową możliwość przekonania osoby oglądającej o rozsądku i słuszności podejmowanych decyzji związanych z dalszym rozwojem kariery zawodowej
 3. spotkania młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych z psychologiem/pedagogiem oraz z doradcą zawodowym – podczas tych spotkań planuje się omawianie problemu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz przedstawienie możliwości i funkcjonowania tworzonego portalu internetowego w ramach projektu
 4. wydawanie dodatku „Praca i przedsiębiorczość” – każda kopia drukowanego dodatku w formie elektronicznej zamieszczana jest zawsze na stronach internetowych portalów dębickich – średnio czyta ją dodatkowo około 1.600 osób w tym ponad 60% z zagranicy (badania na podstawie 10 miesięcznej statystyki ściągnięć i odwiedzin strony internetowej lidera projektu)
 5. organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych: „Wykorzystanie nowych technologii do poszukiwania pracy” w tym m.in. popularyzacja portalu: www.karierawdebicy.pl oraz nauka tworzenia CV z wykorzystaniem aplikacji biurowych (Microsoft Office Word, OppenOffice)
 6. zakup i montaż infokiosku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dębicy – działanie to skierowane jest nie tylko do petentów odwiedzających Urząd Miejski, ale również osób bezrobotnych po to aby bezpłatnie mogli przeglądać portal www.karierawdebicy.pl ze szczególnym uwzględnieniem podstrony z ogłoszeniami o pracę – infokiosk z ekranem dotykowym zapewni łatwe w obsłudze poruszanie się dla osób nie poruszających się biegle w świecie nowoczesnych technologii
 7. bezpłatne udostępnienie stanowiska komputerowego dla osób bezrobotnych do poszukiwania pracy – stanowisko komputerowe wraz z dostępem do Internetu dostępne będzie w siedzibie stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. W każdej chwili osoba poszukująca pracy będzie mogła skorzystać z jego możliwości. Na miejscu przebywać będzie również osoba, która przeszkoli zainteresowanego z obsługi portalu www.karierawdebicy.pl, czy też pomoże napisać i wysłać CV do potencjalnego pracodawcy.

Rezultat ogólny: powstrzymanie migracji zarobkowej przy wykorzystaniu narzędzi informacyjno-promocyjnych w celu wskazania odpowiednio dobranego kształcenia zawodowego, zgodnego z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Rezultaty szczegółowe:

 1. wskazanie uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych niszowych zawodów i pozytywnych efektów przy wyborze kształcenia zawodowego spójnego z lokalnym rynkiem pracy – efekt spodziewany: wybór kierunków zawodowych w roku szkolnym i akademickim 2009/2010
 2. ujednolicenie standardów ogłoszeń i wskazywanie przedsiębiorcom szerokich form komunikacji/narzędzi pozyskiwania pracowników – efekt spodziewany: stworzenie bazy danych z aktualnymi ogłoszeniami o pracę, aktualizowanymi na bieżąco
 3. wskazywanie za pomocą broszurki informacyjnej oraz reportażu DVD plusów i minusów migracji zarobkowej – efekt spodziewany: powstrzymanie migracji zarobkowej w przypadku osób chcących wyjechać czy też doradztwo osobom wyjeżdżającym w zakresie zagrożeń wynikających z podjętej decyzji. W reportażu przewiduje się wywiady z osobami, które były i które wróciły z migracji zarobkowej, a także z osobami które aktualnie są na migracji zarobkowej i które mogą coś na ten temat powiedzieć. Elementem spójnym poradnika DVD będą wywiady i krótkie reportaże z przedsiębiorstw o kierunkach zawodowych, których zadaniem będzie działalnie na podświadomość osoby chcącej podjąć decyzję o kształceniu ogólnym nie spójnym z lokalnym rynkiem pracy
 4. budowanie partnerskich relacji pomiędzy przedsiębiorcami, a instytucjami odpowiedzialnymi za kierowanie i nadzór nad edukacją (organy prowadzące, dyrektorzy szkół, instytucje otoczenia biznesu, instytucje szkoleniowe) – efekt spodziewany: dostosowywanie oferty edukacyjnej i szkoleniowej do potrzeb lokalnego rynku pracy
 5. popularyzacja narzędzi informatycznych wśród osób bezrobotnych jako narzędzie do poszukiwania pracy – efekt spodziewany: podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych z zakresu stosowania i używania nowych technologii
 6. popularyzacja specjalistycznych zawodów w powiecie dębickim – efekt spodziewany: napływ nowych pracowników w latach 2009-2013 z wykształceniem kierunkowym, specjalistycznym, zawodowym, inżynierskim (tokarz, ferezer, programista i operator maszyn CNC, spawacz, operator obrabiarek skrawających, operator wózków widłowych, monter elektronik/elektryk, drukarz, informatyk, złotnik, cieśla, murarz, tynkarz, logistyk, spedytor, kierowca kat. C+E)

GRANTODAWCY I PARTNERZY

Grantodawcy:

 • Polsko Amerykańska Fundacja Wolności – www.pafw.pl
 • Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z Warszawy – www.fise.org.pl

Partnerzy:

 • Młodzieżowe Centrum Kariery w Dębicy – doradztwo zawodowe i spotkania z młodzieżą szkolną, opieka nad portalem internetowym, promocja projektu wśród młodzieży.
 • Urząd Miejski w Dębicy – wparcie przy organizacji II Dębickich Targów Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości oraz bezpłatne użyczenie miejsca wraz z opłatami na ustawienie Infokiosku komputerowego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dębicy.
 • Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy – wsparcie działań promocyjnych i rekrutacyjnych podczas naboru osób bezrobotnych do szkoleń informatycznych.
 • Doradcy zawodowi szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego – działania organizacyjne podczas spotkań z młodzieżą szkolną
 • Dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – współpraca przy realizacji części projektu dotyczącej uczestnictwa uczniów w II Dębickich Targach Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości
 • Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy

Patronat medialny:

Tygodnik Obserwator lokalny

JAK ZAMIEŚCIĆ INFORMACJE ?
Osoby, firmy, przedsiębiorstwa czy też instytucje zainteresowane bezpłatnym umieszczeniem informacji wpisującej się w działalność portalu prosimy o przesyłanie załączonej treści w formie pliku tekstowego (txt) wraz ze zdjęciami (jpg) na adres Biura Informacji Biznesowej, które działa przy Stowarzyszeniu Dębicki Klub Biznesu – dane teleadresowe można odnaleźć w sekcji „Kontakt” – redakcja zastrzega sobie jednak prawo do nie umieszczenia informacji bez podawania przyczyny.

Do współpracy zapraszamy również osoby pragnące na stałe zamieszczać informacje spójne z polityką portalu: www.karierawdebicy.pl

 

Stosujemy pliki cookies w celach statystycznych i marketingowych. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.