Statut

Statut Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu

Tekst jednolity obejmujący zmiany wprowadzone w dniu 02.06 2010 r., 22.06.2011 r. oraz 04.06.2012 r.

Rozdział 1 – Postanowienia ogólne

§1

Tworzy się Stowarzyszenie pod nazwą „Dębicki Klub Biznesu” zwane dalej Klubem.

§2

1. Klub jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą oraz menadżerów. Swoją działalność opiera na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia.

§3

1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Klubu jest miasto Dębica.

§4

Klub działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§5

Klub może używać pieczęci i oznak, które wyróżniają Klub spośród innych organizacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§6

Czas trwania Dębickiego Klubu Biznesu jest nieograniczony.

Rozdział 2 – Cele Klubu i sposoby działania

§7

Celem Klubu jest:
1. Stworzenie forum wspólnego działania środowiska dębickiego biznesu.
2. Promowanie i rozpowszechnianie zasad etyki biznesu oraz budowanie prestiżu przedsiębiorcy.
3. Współdziałanie z organami administracji publicznej w tworzeniu sprzyjających warunków dla działalności gospodarczej.
4. Inicjowanie działań lobbingowych kreujących ziemię dębicką jako atrakcyjnego miejsca dla inwestycji zewnętrznych.
5. Wspieranie, reprezentowanie i ochranianie interesów gospodarczych członków Klubu oraz innych osób prowadzących działalność gospodarczą.
6. Świadczenie pomocy i współpraca w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez członków Klubu działalności gospodarczej.
7. Wspieranie rozwoju regionu, oraz działań na rzecz dobra wspólnego, w tym działalności naukowej, oświatowej i kulturalnej.

§8

Klub realizuje swoje cele przez:
1) podejmowanie społecznie użytecznych przedsięwzięć we współpracy z organami samorządowymi powiatu dębickiego,
2) ocenę i rekomendację projektów gospodarczych opracowanych przez członków klubu,
3) organizowanie szkoleń z zakresu wiedzy gospodarczej, podatkowej i marketingowej,
4) organizowanie paneli dyskusyjnych o problemach z otoczenia gospodarki w regionie i kraju,
5) organizowanie konkursów i programów promocyjnych o tematyce gospodarczej,
6) udział w konsultacjach społecznych, delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych administracji publicznej,
7) organizowanie spotkań towarzyskich oraz imprez promocyjnych i charytatywnych,
8) współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
9) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
10) działalność charytatywną,
11) ochronę i promocję zdrowia,
12) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
13) promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
14) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
15) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
16) działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
17) działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
18) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
19) wspieranie i rozwój nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
20) wspieranie i rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
21) wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
22) wspieranie i rozwój turystyki i krajoznawstwa,
23) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
24) promocję i organizację wolontariatu,
25) działalność na rzecz:
a) organizacji pozarządowych,
b) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
c) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
d) spółdzielni socjalnych,
e) spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
– w zakresie określonym w pkt 9-25.

§8¹

1. Stowarzyszenie może udzielać wsparcia finansowego osobom fizycznym i prawnym jak również jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej.
2. Stowarzyszenie może w szczególności działać jako organizacja grantodawcza jak również udzielać stypendiów.

§8²

1. Działalność gospodarczą Stowarzyszenie może prowadzić w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Zyski z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczone mogą być tylko w celu realizacji działalności statutowej Stowarzyszenia.

Rozdział 3 – Członkostwo Klubu

§9
1. Członkami Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być Wspierającym Członkiem Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu.

§10

Klub zrzesza Członków:

1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych

§11

1. Członkiem Zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, prowadząca działalność gospodarczą bądź zawodowo trudniąca się zarządzaniem przedsiębiorstwem, odznaczająca się odpowiednimi osiągnięciami zawodowymi i wysokimi walorami etyczno-moralnymi, kierująca się w swojej działalności zasadami uczciwości i rzetelności.
2. Członkiem Wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Klubu, która zadeklaruje wsparcie finansowe na rzecz realizacji celów i zadań Klubu, bądź inną formę materialnego wsparcia.
3. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w rozwój idei Klubu lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Klubu. Członkostwo Honorowe nadaje Rada Klubu. Członkowie Honorowi zwolnieni są ze zobowiązań finansowych wobec Klubu.

§12

1. Członkostwo Klubu jest skuteczne z chwilą wpisu, a ustaje w momencie skreślenia z listy członków.
2. Wpisów i skreśleń dokonuje Zarząd Klubu.
3. Zarząd Klubu podejmuje decyzję o wpisie na listę członków Klubu po zapoznaniu się z treścią deklaracji wypełnionej przez kandydata, rekomendacji dwóch członków Klubu oraz wniesionych przez kandydata opłat członkowskich. Deklaracje i wnioski o wpisanie nowych członków składane są do Zarządu Klubu.
4. Zarząd Klubu może odmówić wpisu, jeśli kandydat w dotychczasowej działalności nie przestrzegał zasad etyki biznesu.

§13

1. Zarząd Klubu decyduje o skreśleniu z listy członków Klubu na wniosek zainteresowanej osoby, albo z własnej inicjatywy.
2. Zarząd Klubu może dokonać skreślenia z własnej inicjatywy, jeśli członek Klubu rażąco naruszył zasad etyki biznesu, bądź znacznie zalega z płatnościami zobowiązań na rzecz Klubu.

§14

Członkowie Klubu mają prawo do:
1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Klubu na zasadach określonych niniejszym statutem.
2. Uczestnictwa w pracach Klubu oraz konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez Klub.
3. Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Klubu.
4. Korzystania z pomocy i świadczeń Klubu.
5. Otrzymywania rocznego sprawozdania z prac Klubu.

§15

Członkowie Klubu są zobowiązani do:
1. Aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Klubu.
2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.
3. Regularnego opłacania składek.
4. Dbania o dobre imię Klubu.

§16

Prawa i obowiązki Członków Honorowych i Członków Wspierających określa niniejszy Statut.

Rozdział 4 – Organy Klubu

§17

1. Organami Klubu są:
1.1.Walne Zebranie Członków Klubu.
1.2.Zarząd Klubu.
1.3.Komisja Rewizyjna.
1.4.Rada Klubu.

2. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej Klubu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Dokonują jej pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. Regulacja ta nie ma zastosowania, jeśli skład tych organów uległ zmniejszeniu o więcej niż połowę składu Statutowego.

§18

1. Kadencja wybieralnych władz Klubu tj. Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się poprzez głosowanie.
2. Uchwały władz Klubu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

Walne Zebranie Członków Klubu

§19

Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu składającą się z wszystkich członków.
1. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzje w drodze uchwał.
2. W Walnym Zebraniu Członków Klubu biorą udział:
1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni.
2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Klubu, Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§20

1. Walne Zebranie Członków Klubu może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu odbywa się raz w roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu może odbywać się w każdym czasie wyłącznie na pisemny i uzasadniony wniosek Rady Klubu.
4. Walne Zebranie Członków Klubu przygotowuje i zwołuje Zarząd Klubu.
5. W razie nie zwołania Walnego Zebrania Członków Klubu w ciągu 14 dni od złożenia wniosków, o których mowa w ust. 3 lub przekroczenia terminu, o którym mowa w ust.2, Walne Zebranie Członków Klubu zwołuje niezwłocznie Rada Klubu.
6. W zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Klubu podaje się jego termin, miejsce i proponowany porządek obrad. Jeśli planowana jest zmiana Statutu, to należy podać treść proponowanych zmian. Porządek obrad winien być uzgodniony z Radą Klubu.
7. W Walnym Zebraniu Członków Klubu winno uczestniczyć co najmniej połowa Członków uprawnionych do głosowania. W przypadku mniejszej frekwencji, może zostać wyznaczony drugi termin nawet w godzinę później tego samego dnia. W tym przypadku Walne Zebranie Członków Klubu może obradować skutecznie bez względu na liczbę uczestników. Informacja o takiej możliwości musi być zamieszczona w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie Członków Klubu.

§21

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu zapadają zwykłą większością głosów.
2. Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu w zakresie zmiany Statutu, powołania i odwołania Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Klubu niezbędna jest bezwzględna większość głosów obecnych, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Członków Klubu w pierwszym terminie. W drugim terminie wymóg obecności połowy członków jest nieobowiązujący.
3. Na posiedzeniu każdemu Członkowi zwyczajnemu Klubu przysługuje jeden głos.
4. Członkowie Wspierający Klubu oraz Członkowie Honorowi Klubu biorą udział w Walnym Zebraniu Członków Klubu z głosem doradczym.

§22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:
1. Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Klubu.
2. Powoływanie i odwoływanie Komisji Rewizyjnej.
3. Podejmowanie uchwał w sprawie określania zasad gospodarowania i dysponowania majątkiem Klubu.
4. Zatwierdzanie programów działania Klubu.
5. Uchwalanie Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków Klubu.
6. Uchwalanie zmian Statutu.
7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
8. Udzielanie Zarządowi Klubu i Komisji Rewizyjnej corocznego absolutorium z wykonania obowiązków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu.

§23

Posiedzenia Walnego Zebrania Członków Klubu otwiera przewodniczący, który jest wybierany przez Zebranie w głosowaniu jawnym.

Zarząd Klubu

§24

1. Zarząd Klubu kieruje bieżącą działalnością Klubu i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Zarząd Klubu jest upoważniony do decydowania we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych w niniejszym statucie dla innych organów.
3. Zarząd może udzielać pełnomocnictw zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§25

1. Zarząd Klubu składa się z 3-6 Członków: Prezesa Zarządu i Członków Zarządu wybieranych na trzyletnią kadencję spośród Członków Zwyczajnych Klubu.
2. Prezesa Zarządu Klubu powołuje Rada Klubu spośród wybranych przez Walne Zebranie Członków Klubu Członków Zarządu.

§26

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1. Składanie oświadczeń w imieniu Klubu.
2. Prowadzenie spraw służących realizacji celów Klubu.
3. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu.
4. Przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Klubu corocznych sprawozdań.
5. Przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Klubu projektu budżetu na rok następny.
6. Podejmowanie uchwał w sprawie organizacji i funkcjonowania Biura Klubu oraz zatrudniania pracowników – po uzgodnieniu z Radą Klubu.
7. W przypadku konieczności kooptacji o której mowa w § 17 ust 2, kandydatów wskazuje Rada Klubu.
8. Wpisywanie nowych Członków na listę Członków Klubu oraz dokonywanie skreśleń.
9. Ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz wymagań dotyczących Członków Wspierających i Honorowych Klubu.

§27

1. Prezes kieruje pracami Zarządu i przewodniczy jego posiedzeniom.
2. Prawo do reprezentowania Klubu na zewnątrz ma każdy członek Zarządu Stowarzyszenia działający samodzielnie, w stosunku do zobowiązań ,których wysokość nie przekracza kwoty 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), a powyżej tej kwoty Prezes Zarządu Klubu z członkiem Zarządu Klubu działający łącznie.

§28

1. Posiedzenia Zarządu Klubu zwoływane są przez Prezesa Zarządu Klubu, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu.
3. Do składania oświadczeń w imieniu Zarządu wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§29

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym i nadzorującym działalność Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 Członków wybieranych spośród Członków Zwyczajnych Klubu na trzyletnią kadencję.
3. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

§30

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie działalności finansowej Klubu pod względem legalności, celowości i gospodarności oraz zgodności z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków Klubu.
2. Składanie Walnemu Zebraniu Członków Klubu sprawozdania z kontroli finansowej.
3. Składanie wniosków na Walne Zebranie Członków Klubu w sprawie absolutorium dla Zarządu Klubu.

§31

Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu do dokumentów finansowych Klubu oraz prawo żądania informacji związanych z działalnością Klubu.

Rada Klubu

§32

1. Radę Klubu tworzą osoby fizyczne będące Członkami Zwyczajnymi Klubu od co najmniej trzech lat.
2. Staż niezbędny do uzyskania prawa zasiadania w Radzie Klubu liczy się od dnia wpisu na listę członków Klubu.
3. Członek Rady Klubu może zrezygnować z uczestnictwa w Radzie Klubu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na ręce Przewodniczącego Rady Klubu, którym jest każdorazowo Prezes Zarządu Klubu.
4. Rada Klubu podejmuje decyzje w formie uchwał bezwzględną większością głosów. Członek Rady Klubu posiada jeden głos.
5. Członkowie Rady Klubu mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady także przez pełnomocników.
6. Rada Klubu może wykluczyć Założyciela ze swojego grona wyłącznie z powodu rażącego złamania zasad przyjętych jako obowiązujące w pracach Rady Klubu. Tajne głosowanie w tej sprawie przeprowadza się na specjalnie zwołanym posiedzeniu, a wykluczenie wymaga jednomyślności pozostałych członków Rady Klubu.
7. Rada Klubu uchwala swój regulamin działania.
8. Ponadto Rada Klubu:
8.1 (skreślony).
8.2 ustala długofalowe plany działania Klubu.
8.3 uchwala roczne plany finansowe Klubu.
8.4 (skreślony).
8.5 przedstawia kandydatów na Członków Zarządu oraz wybiera Prezesa Zarządu spośród Członków Zarządu powołanych przez Walne Zebranie Członków Klubu.
8.6 wnioskuje do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu i zwołuje je zastępczo w razie konieczności.
8.7 uzgadnia projekt porządku obrad Walnego Zebrania Członków Klubu.
8.8 podejmuje uchwały w sprawie zakładania przez Klub, bądź przystępowania przez Klub do innych organizacji.

Rozdział 5 – Organizacja Klubu

§33

1. Biurem Klubu kieruje Dyrektor Biura.
2. Dyrektora Biura oraz innych pracowników zatrudnia Zarząd Klubu po uzyskaniu akceptacji Rady Klubu.

§34

1. Do zadań Dyrektora Klubu należy:
2. Zapewnienie obsługi techniczno-organizacyjnej dla Walnego Zebrania Członków Klubu, Zarządu Klubu oraz doraźnych zespołów roboczych.
3. Organizacja spotkań klubowych.
4. Bieżące administrowanie sprawami Klubu.

Rozdział 6 – Majątek Klubu

§35

Majątek Klubu tworzą składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dochody z ofiarności publicznej, dochody z własnej działalności.

§36

1. Majątkiem Klubu zarządza Zarząd.
2. Do składania w imieniu Klubu oświadczeń woli upoważniony jest każdy członek Zarządu Stowarzyszenia działający samodzielnie, w stosunku do zobowiązań których wysokość nie przekracza kwoty 100.00,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), a powyżej tej kwoty Prezes Zarządu Klubu z członkiem Zarządu Klubu działający łącznie.
3. Dochody Klubu są w całości wykorzystywane na działalność statutową Klubu.

Rozdział 7 – Postanowienia końcowe

§37

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków.
2. Uchwała w sprawie rozwiązania Klubu określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel na jaki ma być użyty majątek Klubu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

§38

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stosujemy pliki cookies w celach statystycznych i marketingowych. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.