Konkurs grantowy 2019

Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu i Lokalni Partnerzy we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” edycja 2019 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

IDEA

Program „Działaj Lokalnie” (dalej Program) jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) oraz Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie.

Dalekosiężnym dążeniem PAFW – Fundatora programu „Działaj Lokalnie” – jest powstanie społeczeństwa zdolnego do samoorganizacji i współpracy przy zaspokajaniu wspólnych potrzeb. By to osiągnąć, niezbędni są animatorzy i liderzy, którzy organizują społeczne działanie, a następnie promują je w lokalnym środowisku. Program „Działaj Lokalnie” wspiera aktywność obywatelską, w tym m.in.: wolontariat, filantropię, partnerstwo. 

„Działaj Lokalnie” jest programem, który poprzez dofinansowane projekty promuje takie wartości jak:

 • Zaangażowanie społeczne – wyzwalamy społeczną energię, komunikujemy się z naszą społecznością na bieżąco, wspierane projekty są odpowiedzią na konkretne potrzeby.
 • Gotowość do podejmowania wyzwań – nie boimy się poszukiwać niestandardowych metod działania, wkraczać w nowe obszary oraz promować innowacyjne rozwiązania wśród swoich partnerów i odbiorców.
 • Dzielenie się zasobami – działając na rzecz dobra wspólnego przekazujemy i pozyskujemy najróżniejsze zasoby, dbamy o jak najlepsze wykorzystanie powierzonych środków, transparentność procedur, rzetelny monitoring i rozliczenie prowadzonych działań.

Coroczny konkurs grantowy organizowany przez Ośrodki Działaj Lokalnie skierowany jest przede wszystkim do animatorów lokalnych, którzy dzięki uczestnictwu w Programie mają okazję zdobyć cenne doświadczenie realizując projekt na rzecz swojej społeczności. Mają także szansę poznać przykłady ciekawych pomysłów i przedsięwzięć podjętych w ramach Programu w innych częściach kraju. Baza projektów, publikacje, filmy promocyjne, ale także bezpośrednie porady i opieka pracowników Ośrodków Działaj Lokalnie stanowią inspirację do formułowania własnych pomysłów i tworzenia autorskich projektów.  

Animatorzy lokalni, zainspirowani przykładami innych przedsięwzięć, sami organizują projekt skoncentrowany wokół wcześniej zdefiniowanej potrzeby lub problemu, związanych z ich najbliższym otoczeniem. W wyniku realizacji takiego przedsięwzięcia zyskują pewność siebie, przeświadczenie, że są w stanie zrobić coś dla swojego środowiska – dojrzewają jako liderzy. Zdobywają doświadczenie i nowe kompetencje – uczą się, jak pisać, realizować i rozliczać projekty. Uczą się, jak mobilizować i przekonywać innych mieszkańców do wspólnych działań.

ZAŁOŻENIA ORAZ CEL KONKURSU

W Lokalnym Konkursie Grantowym Działaj Lokalnie 2019 (dalej Konkurs) wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. 

W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
 • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

W 2019 roku zachęcamy do upamiętnienia 30 rocznicy przemian demokratycznych w Polsce. Ostatnie 30 lat radykalnie zmieniły sytuację w Polsce. Bezsprzeczne jest, że decyzja społeczeństwa polskiego w wyborach 4 czerwca 1989 roku dała impuls do zmian systemowych w naszym kraju: stworzenia suwerennego państwa prawa i gospodarki wolnorynkowej. Ostatnie 30 lat jest najdłuższym dla Polaków, od czasu rozbiorów, doświadczeniem Wolności i nieprzerwanego rozwoju gospodarczego. Rok 2019 to też rocznica 20 lat członkostwa w strukturach NATO i 15 lat w Unii Europejskiej. 

W Konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące). Od wnioskodawców oczekujemy nowych pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do Konkursu projekty mogą być rozwinięciem wcześniej podjętych działań. 

Organizacje oraz grupy nieformalne, które poszukują inspiracji do działania, mogą skorzystać z doświadczeń poprzednich grantobiorców Programu. „Działaj Lokalnie” to już ponad 10.400 zrealizowanych projektów w całej Polsce. Dotychczas dofinansowane inicjatywy opisane są na stronie http://dzialajlokalnie.pl/projekty, a także w publikacjach dostępnych do pobrania ze strony. Część ze zrealizowanych projektów to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą być zastosowane w każdej polskiej gminie, dlatego gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony i zapoznania się z dobrymi praktykami Programu.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJE?

Wnioski o dotację w ramach Konkursu mogą składać:

 • organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), z wyłączeniem: Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych,
 • zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszenia zwykłe,
 • oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
 • grupy nieformalne (w tym stowarzyszenia zwykłe niezarejestrowane, oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego1, Lokalne Grupy Działania, Lokalne Grupy Rybackie i Lokalne Organizacje Turystyczne. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponować stosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.
 • grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie. Inicjatywa Działaj Lokalnie to nawiązująca do Inicjatywy Lokalnej (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Art. 19b-19h) forma dofinansowania projektów w ramach Programu, realizowanych przez nieformalną grupę mieszkańców we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie.

W pierwszej kolejności zachęcamy takie grupy nieformalne do nawiązania współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją i złożenie wniosku w trybie opisanym w punkcie III.1.4), celem złożenia wniosku aplikacyjnego do Konkursu. 

W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnej organizacji/instytucji, która mogłaby użyczyć osobowości prawnej, grupa może samodzielnie zwrócić się do Ośrodka Działaj Lokalnie z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie wniosku jako Inicjatywa Działaj Lokalnie. Ośrodek Działaj Lokalnie będzie starać się pomóc w dotarciu do organizacji/instytucji posiadającej osobowość prawną, która mogłaby złożyć wniosek w imieniu grupy nieformalnej. Ośrodek Działaj Lokalnie musi wyrazić zgodę na piśmie na aplikowanie w formule Inicjatywy Działaj Lokalnie.  

Ośrodek Działaj Lokalnie może wprowadzić limit projektów realizowanych w formule Inicjatywy Działaj Lokalnie. 

Grupa nieformalna w ramach Inicjatywy Działaj Lokalnie, po uzyskaniu zgody, może złożyć wniosek w Konkursie. W przypadku przyznania dofinansowania przez Lokalną Komisję Grantową projekt jest realizowany przez wnioskującą grupę nieformalną (realizator) natomiast środki przyznane w ramach dotacji „Działaj Lokalnie” są wydatkowane bezpośrednio przez Ośrodek Działaj Lokalnie. Przy realizacji Inicjatywy Działaj Lokalnie, Ośrodek Działaj Lokalnie nie przekazuje Realizatorowi żadnych środków, lecz ponosi wszelkie koszty jej realizacji do wysokości przyznanego dofinansowania, zgodnie z budżetem projektu. Realizator podejmuje działania zgodne z opisem projektu. Gwarancją zobowiązań Realizatora i Ośrodka Działaj Lokalnie jest umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy obiema stronami, której częścią jest opis projektu oraz jego budżet. Rekomendujemy grupom nieformalnym, które występują w charakterze Inicjatywy Działaj Lokalnie, założenie stowarzyszenia zwykłego. 

Udziału w Konkursie nie mogą brać:

 • wymienione wyżej organizacje będące w likwidacji,
 • organizacje/instytucje niewymienione powyżej.

W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:

 • mają siedzibę w gminach: Miasto Dębica, Dębica, Brzostek, Pilzno, Czarna, Jodłowa, Żyraków
 • oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

JAKIEGO RODZAJU KOSZTY MOGĄ BYĆ FINANSOWANE Z DOTACJI W RAMACH PROGRAMU?

Z otrzymanego grantu można finansować koszty służące osiągnięciu zakładanych we wniosku celów, między innymi:
1) zakup materiałów biurowych, artykułów plastycznych i innych materiałów, np. do zajęć i warsztatów,
2) wynajem sal, sprzętu, nagłośnienia, transportu,
3) koszty druku, usługi graficzne,
4) koszty przejazdu (np. na spotkania i szkolenia organizowane przez Ośrodek Działaj Lokalnie),
5) zakup elementów wyposażenia,
6) koszty koordynacji i zarządzania projektem,
7) wynagrodzenia specjalistów, honoraria,
8) zakup sprzętu, jeżeli jest to merytorycznie uzasadnione.

Z otrzymanego grantu nie można finansować:
1) udzielania pożyczek,
2) przedsięwzięć, które zostały już zrealizowane,
3) celów religijnych i politycznych oraz uprawiania kultu religijnego,
4) działań ściśle sportowych, jeśli nie prowadzą one do aktywizacji społeczności i długotrwałych rezultatów,
5) zakupu środków trwałych i wyposażenia, który nie jest merytorycznie uzasadniony,
6) bezpośredniej pomocy finansowej dla osób fizycznych,
7) inwestycji (np. zakup gruntów, budowa obiektów przemysłowych, oczyszczalni ścieków itp.),
8) podatku od towarów i usług, jeśli istnieje możliwość odzyskania lub odliczenia tego podatku,
9) tworzenia kapitału żelaznego organizacji,
10) zagranicznych wycieczek i wyjazdów,
11) kar, grzywien i odsetek karnych,
12) zakupu napojów alkoholowych,
13) podstawowej działalności instytucji publicznych wynikającej z właściwych im ustaw, 
14) finansowania podatku dochodowego od osób prawnych,
15) prowadzenia działalności gospodarczej.

Koszty będą uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy:

1) są bezpośrednio związane z realizowanym przedsięwzięciem i są niezbędne do jego realizacji,
2) są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe,
3) są udokumentowane dowodami przewidzianymi w odpowiednich przepisach
4) zostaną poniesione w terminie określonym w umowie.

W związku z pochodzeniem środków finansowych, którymi dysponuje PAFW, i które są podstawą funkcjonowania Programu, grantobiorca w momencie podpisywania umowy dotacji oświadczy, że:

1) nie wykorzysta dotacji na jakąkolwiek działalność związaną z produkcją, zakupem i sprzedażą broni i amunicji lub aborcją, albo ze świadczeniem usług zbrojeniowych lub aborcyjnych,
2) żadna kwota ze środków dotacji nie stanie się zobowiązaniem i/lub nie będzie wydatkowana, jako wsparcie finansowe wobec komercyjnego przedsięwzięcia, obecnie umiejscowionego w Stanach Zjednoczonych Ameryki w celu przeniesienia tego przedsięwzięcia poza teren Stanów Zjednoczonych Ameryki lub przedsięwzięcia, które mogłoby wpływać na redukcję zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych Ameryki, wynikającą z przeniesienia produkcji poza ich teren,
3) żadna kwota przydzielona na podstawie umowy nie zostanie przeznaczona ani spożytkowana na żaden projekt lub działalność, która przyczyniłaby się do pogwałcenia praw pracowników uznawanych przez prawo międzynarodowe, zdefiniowane w Paragrafie 502 (a) (4) obowiązującej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Ustawy o Prawie Handlowym z 1974 roku, pracowników na terenie kraju przyjmującego, włącznie z jego oznaczonymi obszarami.
4) nie wykorzysta dotacji na wspieranie – w jakiejkolwiek formie – działań prowadzonych przez osoby fizyczne i/lub podmioty prawne, które mogłyby przyczyniać się do aktów przemocy lub terroryzmu (zobacz http://sanctionssearch.ofac.treas.gov).

SPOSÓB WYŁANIANIA GRANTOBIORCÓW

Ośrodek Działaj Lokalnie dokona oceny formalnej w oparciu o następujące kryteria:
1) Wniosek został złożony w terminie, tj. do 5 czerwca 2019 roku
2) Wniosek jest złożony w generatorze wniosków Programu i jest kompletny (tj. zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania).
3) Wniosek jest złożony przez organizację, instytucję lub grupę uprawnioną do udziału w Konkursie, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w części III Regulaminu.
4) Projekt jest adresowany do społeczności z miejscowości liczącej do około 20.000 mieszkańców (lub większej, objętej Konkursem miejscowości2), która mieści się w zasięgu działania Ośrodka Działaj Lokalnie, a siedziba wnioskodawcy (organizacji, oddziału) znajduje się na obszarze objętym Konkursem przez Ośrodek Działaj Lokalnie.
5) Harmonogram minimum 3-miesięcznego, max. 6-miesięcznego projektu jest przewidziany na okres między 1 lipca 2019 roku, a 31 grudnia 2019 roku
6) Przedstawiony w formularzu wniosku budżet jest prawidłowo wypełniony (nie zawiera błędów rachunkowych).
7) Kwota wnioskowanej dotacji nie przekracza 6.000 złotych.
8) Organizacja/grupa/Inicjatywa Działaj Lokalnie ma zaplanowany wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej3 (wymaganie pozyskania wkładu finansowego nie dotyczy Inicjatywy Działaj Lokalnie), pozostała część w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy. 

Wnioski, które spełnią wszystkie powyższe wymagania formalne, zostaną przekazane do oceny merytorycznej przez Lokalną Komisje Grantową, powołaną przez Ośrodek Działaj Lokalnie. W skład Komisji wchodzą lokalne autorytety i eksperci.

Lokalna Komisja Grantowa wybierze te projekty, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:
1) Odpowiadają na jasno zdefiniowaną potrzebę, ważną dla społeczności, której zaspokojenie służy dobru wspólnemu.
2) Zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby, właściwy do założeń projektu harmonogram działań oraz wymierne rezultaty.
3) Szeroko angażują mieszkańców do zaspokojenia tej potrzeby, a przez to do aktywności na rzecz dobra wspólnego, opierają się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami. 
4) Zakładają atrakcyjne dla odbiorców działania i różnorodny sposób komunikowania o planowanych działaniach.
5) Proponują nowe działania/ nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania.
6) Jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści, jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy oraz lokalna społeczność, a także sami realizatorzy.
7) Planują kontynuowanie wybranych działań projektu i podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych po zakończeniu realizacji projektu.
8) Gwarantują zaangażowanie wymaganego wkładu własnego.
9) Mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.

W ramach Programu nie będą finansowane projekty, które są kopią ubiegłorocznych oraz wcześniej finansowanych działań. Projekty mogą być natomiast rozwinięciem wcześniej podjętych działań.  

Przy ocenie nadesłanych aplikacji Lokalna Komisja Grantowa zwracać będzie także uwagę na doświadczenie organizacji w aplikowaniu o zewnętrzne źródła finansowania, preferując organizacje rozpoczynające naukę pozyskiwania takich środków.  

Lokalna Komisja Grantowa ma prawo przyznać dofinansowanie w pełnej lub niepełnej kwocie wnioskowanej przez organizację. Ośrodek Działaj Lokalnie na wniosek Lokalnej Komisji Grantowej będzie przedstawiać organizacjom do akceptacji proponowane kwoty dofinansowania projektów.  

Od decyzji Lokalnej Komisji Grantowej nie przysługuje odwołanie.

INFORMACJE DODATKOWE

Pula środków na dotacje

Łączna pula w Konkursie przeznaczona na granty w 2019 roku wynosi: 55.000 zł, przy czym pula środków na wsparcie projektów, które będą miały być realizowane w mieście Dębica może wynieść max. 5.000 zł – do tej puli nie są wliczane projekty składane przez organizacje mające swoja siedzibę w mieście Dębica, a realizowane w społecznościach wiejskich (dla mieszkańców/odbiorców pozostałych gmin, objętych konkursem). Pula środków może ulec zmianie. 

Umowy z grantobiorcami

Przyznane dotacje są przekazywane na konto bankowe organizacji lub instytucji po podpisaniu umowy o dotację. W przypadku przyznania dotacji Inicjatywie Działaj Lokalnie, kwestie dotyczące sfinansowania kosztów ujętych w budżecie projektu, procedury rozliczania oraz praw własności, będzie regulować umowa o współpracy zawarta pomiędzy Ośrodkiem Działaj Lokalnie a Inicjatywą Działaj Lokalnie. 

Przed podpisaniem umowy wnioskodawcy posiadający osobowość prawną, którzy otrzymali pozytywną rekomendację Lokalnej Komisji Grantowej będą zobowiązani do złożenia kopii lub przedstawienia do wglądu dokumentu potwierdzającego posiadanie osobowości prawnej lub stosownego pełnomocnictwa od organu, któremu podlega, do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz prowadzenia działań zaplanowanych w ramach projektu4

W przypadku, gdy projekt realizowany będzie przez grupę nieformalną przy organizacji lub instytucji wymienionej w punkcie III, ma ona obowiązek podpisania umowy o współpracy z instytucją lub organizacją, która w jej imieniu złożyła wniosek do Konkursu. Umowa taka powinna obejmować m.in. zasady współpracy i regulować kwestie własności ew. majątku grupy nieformalnej powstałego w skutek realizacji projektu. Umowa będzie musiała być przedstawiona do wglądu koordynatorowi Konkursu w Ośrodku Działaj Lokalnie. 

Każdy grantobiorca, który po raz pierwszy otrzymuje dotacje (zarówno wnioskodawca jak i realizator), ma obowiązek wziąć udział w szkoleniu organizowanym przez Ośrodek Działaj Lokalnie z zakresu procedur Programu. Zwiększeniu kompetencji, pomocnych w realizacji projektów, mogą służyć kursy i szkolenia zamieszczone na platformie Kursodrom: http://bit.ly/KursyDlaAnimatorow

Kursodrom to bezpłatna platforma e-learningowa, oferująca nieograniczony dostęp do zasobów edukacyjnych związanych z zarządzaniem i codzienną działalnością organizacji pozarządowych. 

Kursodrom jest stale rozwijanym serwisem edukacyjnym, gdzie znaleźć można: kursy online, filmy edukacyjne, nagrania webinariów, interaktywne narzędzia online i inne zasoby uporządkowane wg kategorii tematycznych. Wybierać można spośród takich kategorii jak: fundraising, czyli pozyskiwanie środków przez organizacje pozarządowe; zarządzanie strategiczne; zarządzanie finansami; zarządzanie zespołem; marketing; komunikacja zewnętrzna (PR, promocja); prawo i sprawy formalne; współpraca z otoczeniem; technologie w organizacji; rozwój osobisty; monitoring, ewaluacja. 

Dostęp do wszystkich otwartych zasobów jest bezpłatny, a korzystanie z platformy Kursodrom wymaga tylko zarejestrowania się. 

Operatorem platformy jest Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich, organizacja dbająca o wysoką jakość zarządzania w trzecim sektorze i podnoszenie kwalifikacji menedżerskich przez kadrę zarządzającą polskimi organizacjami pozarządowymi. 

Sprawdzeniu poziomu kompetencji każdego lokalnego animatora pomocne jest narzędzie Lever Basic: http://bit.ly/lever-basic-dzialaj-lokalnie 

Lever Basic to bezpłatny test kompetencji, umożliwiający badanie 13 kompetencji miękkich cenionych na rynku pracy. Dzięki niemu wszystkie osoby związane z programem „Działaj Lokalnie” (przedstawiciele ODL, grantobiorcy, wolontariusze pomagający przy projektach) mogą przekonać się, jakie kompetencje miękkie rozwijali podczas działań społecznych oraz które kompetencje są ich mocną stroną. 

Jak to działa? Wypełniając test kompetencji, osoba związana z Programem może odnosić się do wybranych kompetencji i potwierdzać, jedynie te, które uznaje za istotne z punktu widzenia jej społecznej działalności. Test kompetencji wykonuje się przez Internet, w dowolnym miejscu i czasie, dowolną liczbę razy. Na zakończenie można otrzymać zaświadczenie z wynikami i raport, ze wskazówkami na temat dalszego rozwoju. 

Operatorem narzędzia jest Fundacja Dobra Sieć.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać do dnia 5 czerwca 2019 roku, 

wyłącznie poprzez generator on-line dostępny na stronie:  

http://system.dzialajlokalnie.pl

Lokalna Komisja Grantowa otrzyma do rozpatrzenia wyłącznie wnioski spełniające kryteria formalne.

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU

Dodatkowe informacje na temat Konkursu realizowanego w ramach Programu można uzyskać:

 • osobiście: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, ul. Fabryczna 12, II piętro, pokój nr 16, 39-200 Dębica – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym
 • telefonicznie: pod numerem telefonu – (14) 681 90 30 (biuro stowarzyszenia)
 • drogą elektroniczną: pod adresem poczta@dkb.info.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

 1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Ośrodka Działaj Lokalnie.
 2. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Konkursu zamieszczone są na stronie internetowej, w zakładce „Zasady Programu”: http://dzialajlokalnie.pl/zasady-programu
 3. Do wniosku nie należy dołączać żadnych załączników, jednak w sytuacji, gdy wniosek składa np. szkoła w imieniu grupy nieformalnej, należy we wniosku zaznaczyć fakt posiadania pełnomocnictwa od organu któremu podlega, do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz prowadzenia działań zaplanowanych w ramach projektu.
 4. W przypadku pozytywnej rekomendacji Lokalnej Komisji Grantowej, wnioskodawcy (z wyjątkiem Inicjatyw Działaj Lokalnie) będą zobowiązani przed podpisaniem umowy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie, do przedstawienia do wglądu dokumentu potwierdzającego posiadanie osobowości prawnej lub – w przypadku szkół – stosownego pełnomocnictwa od organu, któremu podlega, do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz prowadzenia działań zaplanowanych w ramach projektu.
 5. W przypadku, gdy w ramach projektu planowana jest budowa placu zabaw, boiska lub innej infrastruktury przytwierdzonej do gruntu, niezbędne jest uzyskanie zgody właściciela gruntu na realizację projektu. Na etapie składania wniosku należy zaznaczyć ten fakt we właściwym pytaniu, a kopię zgody właściciela należy przedstawić Ośrodkowi Działaj Lokalnie przy podpisywaniu umowy dotacji.

PRZYPISY

1 – Jeżeli nie wspierają finansowo Konkursu.
2 – Za zgodą ARFP.
3 – Środków pozyskanych w ramach innych programów PAFW (których pełna lista znajduje się na stronie http://pafw.pl) nie można wykazywać, jako wymaganego wkładu własnego do programu „Działaj Lokalnie”.
4 – Nie dotyczy Inicjatywy Działaj Lokalnie.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu – plik PDF

Stosujemy pliki cookies w celach statystycznych i marketingowych. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.