Inkubator Organizacji Pozarządowych

O projekcie

Realizacja projektu od: 1-go czerwca 2009 roku do 31-go grudnia 2009 roku

Inkubator Organizacji Pozarządowych – partnerstwo publiczno-społeczne na rzecz 

rozwoju gospodarczego i wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego powiatu dębickiego 

Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009 

Partner projektu:Urząd Miejski w Dębicy

Patronat medialny:Tygodnik – Obserwator Lokalny

Organizacje pozarządowe to ważny element życia społecznego wielu regionów. W wielu miejscowościach instytucje te pełnią pierwszoplanową rolę w rozwoju społecznym i gospodarczym, a w szczególności są bardzo potrzebne gdy chodzi m.in. o walkę z bezrobociem czy też wyrównywaniem szans dla najsłabszych lub dyskryminowanych grup społecznych. 

Taką właśnie organizacją jest Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, zrzeszające przedsiębiorców powiatu dębickiego. Członkami stowarzyszenia są właściciele i prezesi firm (w sumie zatrudniających ok. 4500 pracowników), którzy poczuwają się do działalności na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego powiatu dębickiego poprzez m.in. działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu w obszarach edukacji, kultury, sportu, promocji przedsiębiorczości, wyrównywania szans grup wykluczonych społecznie i wielu różnych dziedzin życia codziennego. Jednym ze swoich celów zaplanowanych przez Zarząd Dębickiego Klubu Biznesu jest także działalność na rzecz wspierania trzeciego sektora. 

Aby organizacje mogły spełniać swoje misje potrzebni są do tego wykwalifikowani ludzie i przede wszystkim finansowe wsparcie planowanego przedsięwzięcia. Gdy jednak występuje brak takowych możliwości, bardzo wiele organizacji zawiesza swoją działalność z powodu tzw. „wypalania się” i „spadku entuzjazmu” do działania na rzecz celów statutowych. Taka sytuacja występuje w powiecie dębickim, gdzie powstało ponad 200 organizacji pozarządowych, z których około 90% jest w mniejszym bądź większym stopniu aktywnych, a z których to około 10% działa w profesjonalny sposób w różnych dziedzinach życia społecznego. 

Aby nie dopuścić do sytuacji likwidowania organizacji pozarządowych, często z ogromnymi sukcesami i wieloletnią działalnością, Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu po wielokrotnych spotkaniach od września 2008 roku ze środowiskami trzeciego sektora i zdiagnozowaniu problemów na temat rozwoju i funkcjonowania organizacji pozarządowych, podjęło się próbie rozwiązania tego zjawiska.

Po dogłębnej analizie badań, najczęściej spotykaną odpowiedzią na podstawowe problemy w funkcjonowaniu organizacji były m.in. zagadnienia o braku jakichkolwiek doświadczeń i umiejętności w aplikowaniu o środki zewnętrzne i późniejsze ich wykorzystanie podczas realizacji zaplanowanych projektów, niska świadomość współpracowników o aspektach prawnych i księgowych w życiu NGO, brak jakiejkolwiek wiedzy na temat współpracy NGO z jednostkami samorządu terytorialnego i korzyściami wiążącymi się z podjęciem tego typu przedsięwzięć, niezbyt wysokie kwalifikacje liderów i współpracowników NGO w konkretnych obszarach życia organizacji takich jak: zarządzanie zasobami ludzkimi, kultura wewnątrzorganizacyjna, poprawna struktura funkcjonowania instytucji i wiele innych. 

Podczas diagnozowania zauważono również ogromny problem wykorzystania technologii informacyjnej, począwszy od znajomości programów biurowych poprzez własne serwisy internetowe czy też narzędzie komunikacji jakim jest poczta e-mail. Największym jednak problemem wskazującym na rozwiązywanie się organizacji pozarządowych są koszty prowadzenia i funkcjonowania instytucji. 

Te wszystkie czynniki miały ogromny wpływ na rozwiązanie problemu poprzez powołanie do życia: Inkubatora Organizacji Pozarządowych powiatu dębickiego, którego zadaniem na podstawie zaplanowanych spójnie, realnie i wg potrzeb działań takich jak np. wzmocnienie potencjału ludzkiego, pomoc prawna, pomoc konsultingowo-doradcza, pomoc specjalistów z nowoczesnych technologii, akcji promocyjno-informacyjnych będzie wsparcie NGO w codziennym funkcjonowaniu. 

Ogólnym celem realizacji projektu jest działalność na rzecz organizacji pozarządowych w oparciu o katalog standardów działania, który przyczyni się na ich efektywność i profesjonalizację, a w konsekwencji do usprawnienia współpracy z administracją publiczną w obszarach istotnych dla realizacji projektu.

Celami szczegółowymi planowanego projektu są m.in.: opracowanie strategii współpracy organizacji pozarządowych powiatu dębickiego z administracją publiczną na lata 2010-2013, stworzenie systemu wspierania instytucjonalnego NGO, stworzenie systemu wspierającego zarówno finansowanie działań organizacji jak i kształcenie kadr, a co za tym idzie profesjonalizacja usług oraz skuteczniejsze pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych, wzmocnienie kompetencji kadr administracji publicznej mających na celu usprawnienie współpracy z partnerami społecznymi i NGO.

Uczestnicy projektu

Uczesztnicy biorący bezpośrednio udział w projekcie to: 

 • przedstawiciele organizacji pozarządowych – 30 organizacji z powiatu dębickiego – z każdej organizacji udział w projekcie weźmie 2 przedstawicieli – lider organizacji (prezes, członkowie zarządu, dyrektor zarządzający, sekretarz, skarbik) oraz specjalista (pracownik, współpracownik, wolontariusz) – w sumie 60 osób
 • przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego – po 2 osoby z każdej reprezentacji – Gmina, Miasto i Powiat Dębicki – 6 osób, Gmina: Czarna, Pilzno, Jodłowa, Żyraków, Brzostek – 10 osób.

Działania

Zaplanowane działania to: 

 • Czerwiec 2009 – wzmocnienie infrastrukturalne Inkubatora Organizacji Pozarządowych do wykorzystania przez uczestników projektu – zakup ksero, stanowiska komputerowego z dostępem do oprogramowania biurowego i internetu
 • Sierpień 2009 – konferencja inaugurująca projekt podczas której odbędzie się szkolenie dla przedstawicieli NGO i JST – „Prawne aspekty życia i funkcjonowania organizacji pozarządowych”, „Struktura organizacji oraz misja i cele przy współpracy z JST”.
 • Lipiec-Sierpień 2009 – opracowanie i wdrożenie serwisu www o NGO, służącego jako narzędzie komunikacji i promocji – każda z organizacji biorących udział w projekcie otrzyma własny e-mail oraz „wizytówkę” w Internecie
 • Sierpień-Listopad 2009 – opracowanie strategii współpracy NGO z JST na lata 2010-2013 – powołanie grupy 20 ekspertów z różnych środowisk i obszarów dziedzin życia w celu stworzenia profesjonalnego opracowania
 • Sierpień-Grudzień 2009 – powołanie do życia i organizacja biura porad prawnych, konsultingowo-doradczych, informatyczno-technicznych dla przedstawicieli NGO nie tylko biorących udział w projekcie, ale również spoza projektu
 • Sierpień-Grudzień 2009 – szkolenia dla NGO:
  • etap I (szkolenie wyjazdowe – 16 godzin) – „Strategia zarządzania organizacją”, „Kultura wewnątrzorganizacyjna i zarządzanie zasobami ludzkimi”, „Współpraca z otoczeniem”
  • etap II (szkolenie wyjazdowe – 16 godzin) – „Księgowość w organizacji pozarządowej”, „Jak planować, napisać, zarządzać i rozliczać projekty ?”, „Marketing, reklama i PR”
  • etap III (szkolenie stacjonarne – 8 godzin) – „Warsztaty dziennikarskie” – „Narzędzia informatyczne w życiu organizacji pozarządowej”
  • etap IV (szkolenie stacjonarne – 8 godzin) – szkolenia specjalistyczne dla NGO, podczas których podejmowane będą tematy związane z danym obszarem – „Aktualne źródła finansowania, programy, granty – jak napisać i rozliczyć projekt ?”
 • Listopad 2009 – konferencja stacjonarna dla NGO – „Dobre przykłady działań polskich NGO”, podczas których zaprezentowane zostaną przykłady funkcjonowania 4 organizacji z Polski działających w różnych obszarach życia
 • Październik-Grudzień 2009 – szkolenia dla JST:
  • etap I (szkolenie wyjazdowe – 16 godzin) – „Prawne i finansowe aspekty współpracy z NGO”, „Jak skutecznie współpracować z III sektorem ?”
  • etap II (szkolenie stacjonarne – 8 godzin) – „Przykłady dobrych praktyk współpracy JST z NGO”, „Jak konstruować i zawierać umowy partnerskie z NGO”, „Warsztaty dziennikarskie”
 • Listopad-Grudzień 2009 – opracowanie i produkcja filmu DVD oraz wydawnictwa książkowego o NGO w powiecie dębickim, którego głównym zadaniem będzie promocja III sektora poprzez przedstawienie po krótce poszczególnej organizacji biorącej udział w projekcie
 • Listopad-Grudzień 2009 – cykl działań promujących przekazywanie 1% na poczet NGO to działania na rzecz popularyzacji 1% wśród mieszkańców powiatu dębickiego
 • Grudzień 2009 – konferencja podsumowująca projekt podczas której zostanie dokonana ewaluacja projektu oraz zaprezentowana będzie opracowana strategia współpracy NGO z JST i podpisana umowa intencyjna o jej przestrzeganiu i realizacji

Korzyści

Organizacje pozarządowe, które przystąpią do projektu otrzymają w okresie jego trwania:

 • bezpłatny dostęp do usług prawnych 
 • bezpłatny dostęp do usług informatycznych 
 • bezpłatny dostęp do usług konsultingowo-doradczych związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na codzienną działalność w tym konsulting wniosków w ramach projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
 • bezpłatny dostęp do urządzeń elektronicznych (ksero + komputer z dostępem do internetu i drukarką)
 • bezpłatną „wizytówkę” w internecie w domenie: www.nazwa_stowarzyszenia.ngo-debica.pl oraz możliwość umieszczania informacji o bieżącej działalności na dębickim portalu organizacji pozarządowych na okres 2 lat
 • bezpłatny e-mail w domenie: nazwa_stowarzyszenia@ngo-debica.pl na okres 2 lat
 • bezpłatny udział w 6 szkoleniach w tym 2 szkolenia wyjazdowe (dwudniowe) – w sumie ponad 56 godzin – o tematyce: Prawne aspekty życia i funkcjonowania organizacji pozarządowych, Struktura organizacji oraz misja i cele przy współpracy z JST, Strategia zarządzania organizacją, Kultura wewnątrzorganizacyjna i zarządzanie zasobami ludzkimi, Współpraca z otoczeniem, Księgowość w organizacji pozarządowej, Jak planować, napisać, zarządzać i rozliczać projekty ?, Marketing, reklama i PR, Warsztaty dziennikarskie, Narzędzia informatyczne w życiu organizacji pozarządowej, Aktualne źródła finansowania – programy i granty dla sportu, oświaty, osób wykluczonych społecznie – osoby biorące udział w szkoleniach otrzymają imienne certyfikaty
 • bezpłatne produkty/usługi promocyjne – możliwość umieszczenia informacji w wydawnictwie o organizacjach pozarządowych powiatu dębickiego oraz na płycie DVD kolportowanego jako wkładka do  gazety – Obserwator Lokalny w nakładzie – 9.000 sztuk 
 • bezpłatny udział w 3 konferencjach – inaugurująca i kończąca projekt oraz konferencja o tematyce – Dobre przykłady działań polskich NGO – podczas której zaprezentowane zostaną sylwetki 4 organizacji pozarządowych z Polski

Dodatkowo osoby/organizacje będą mogły za wynagrodzeniem, wspierać działania nakierowane na powstanie dokumentu: „Strategia współpracy organizacji pozarządowych powiatu dębickiego z administracją publiczną na lata 2010-2013”

Stosujemy pliki cookies w celach statystycznych i marketingowych. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.